22 grudnia 2021

 

17 grudnia 2021 roku odbyło się w Elblągu uroczyste posiedzenie hybrydowe Okręgowej Rady PZD. W posiedzeniu, oprócz członków OR, w uroczystej części udział wzięli również działkowcy, osoby funkcyjne, przedstawiciele samorządów, instytucji, prasy lokalnej zasłużeni dla rozwoju ogrodnictwa działkowego z terenu naszego Okręgu.

 

W pierwszej części posiedzenia omówiono sprawy statutowe oraz organizacyjne, w tym  m.in. została przedstawiona informacja  na temat sytuacji w PZD oraz  w ROD okręgu. Podsumowano działalność Okręgu za 2021 rok  ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i przebiegu kampanii sprawozdawczej  w ROD Okręgu, program szkoleń w zakresie ogólnym, SSI, dla nowych działkowców oraz DGCS PZD System dla Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ogrodów. Podjęto  uchwały m.in. związane z  wygaszeniem mandatu członka OR i OZ Pana Leszka Łapińskiego wskutek rezygnacji oraz powołania nowych osób do składu komisji ds. Inwestycji i remontów oraz Rozwoju ROD przy OR PZD w Elblągu Pani Zuzanny Łukasik i Pana Stefana Sokalskiego. W posiedzeniu  brało udział 21 członków w tym 5 zdalnie, co stanowi 75% składu rady.

 

Po krótkiej przerwie druga część posiedzenia miała charakter uroczysty związany z jubileuszem 40 lecia PZD planowany  wcześniej do przeprowadzenia w ramach odwołanych z uwagi na sytuacje epidemiczną otwartych Okręgowych Dni Działkowca 2021.  W związku z tym, że  zamówiono  wcześniej całą oprawę Okręgowych Dni Działkowca 2021, postanowiono przeprowadzić serię spotkań w mniejszych grupach, głównie dla osób zaszczepionych. Dlatego też   obecna  uroczystość miała również ograniczony charakter i zasięg, jak też była drugim  ze spotkań na którym uhonorowano medalami 40 lecia, odznaczeniami związkowymi i innymi nagrodami, najbardziej zasłużonych dla rozwoju ogrodnictwa działkowego z terenu naszego okręgu. W tej części uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki uhonorowany medalem 40 lecia przyznanym na wniosek   OZ przez Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego, przedstawiciel Wójta Gminy Elbląg Zbigniew Pawłowski, Dyrektor Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego  oraz przedstawiciele Elbląskiej Gazety Internetowej którzy zostali uhonorowani dyplomem  40 lecia nadanym przez OZ PZD.

 

 

Wszyscy obecni  goście zabrali głos podkreślając znaczenie istnienia ogrodów działkowych w ich  lokalizacjach oraz dobrą współpracę z okręgowymi strukturami PZD. Z uwagi na niemożność przybycia na naszą skromną uroczystość, życzenia przesłali Senator RP Jerzy Wcisła oraz patron obchodów Starosta Elbląski Pan Maciej Józef Romanowski uhonorowani  medalem 40 lecia oraz inni goście zapraszani na Okręgowe Dni Działkowca 2021. Posiedzenie statutowe OR oraz jego uroczystą część prowadził Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik wraz z Wiceprezesem Jackiem Nawrockim. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zasłużonych dla ogrodów i Związku działaczy, którzy już odeszli.

Następnie Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik w okolicznościowym wystąpieniu odniósł się do najważniejszych liczb i dat związanych z powstaniem Polskiego Związku Działkowców i jego dobroczynnego wpływu na rozwój ogrodów działkowych w okręgu elbląskim.

Przypomniał też zarys historii istnienia i rozwoju naszego okręgu. Nadmienił, że prawie wszystkie nasze ogrody mają uregulowane sprawy gruntowe jeżeli chodzi o wpisanie ich praw użytkowania wieczystego wszystkich do ksiąg wieczystych a obecnie dzięki niektórym włodarzom lokalnym regulujemy niewielkie paski terenów zajmowane  przez nasze ogrody od ponad 30-40 lat .

Prezes Wójcik  podkreślił, że w całej walce o prawa działkowców i utrzymanie ogrodów działkowych to Polski Związek Działkowców okazał się być organizacją nie tylko skuteczną, ale i potrafiącą myśleć prorozwojowo, mając   na uwadze zmiany prospołeczne i klimatyczne, by zachować ogrody   dla przyszłych pokoleń.

Obchody jubileuszu  40 lecia niezależnie od sytuacji epidemicznej miały miejsce  się w tym roku zarówno w ogrodach działkowych naszego okręgu, jak                                      i podczas Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się zdalnie. Nadmienił też jak wspomnieliśmy wyżej, że planowaliśmy przeprowadzić Okręgowe Dni Działkowca Elbląg 2021  w dniu 02 października 2021 roku i zaprosić  ok. 150 działkowców oraz gości, zamówiliśmy już na ten cel dużą część materiałów  promocyjnych i elementów obsługowych obchodów, poprosiliśmy   o patronat  Prezydenta Elbląga   i Starostę Powiatu Elbląskiego ale sytuacja epidemiczna nie pozwoliła żeby spotkać się otwarcie z tak dużą rzeszą ludzi. Dzisiejsze spotkanie jest tylko namiastką tego święta ale chcieliśmy zadośćuczynić przynajmniej  w tej ograniczonej formie, obchodom jubileuszu   40 lecia powstania naszego stowarzyszenia PZD oraz przekazać nadane wyróżnienia przez KR PZD  i  OZ PZD w Elblągu najstarszym i najbardziej zasłużonym – naszym zdaniem - działkowcom, przedstawicielom samorządów, instytucji, firm, prasy   oraz podziękować za wieloletnie wspieranie oraz pomoc materialna i finansową.

Poinformowano wszystkich obecnych oraz tych będących na zdalnych łączach, że z uwagi  na powyższą sytuację  epidemiczną  wszyscy wyróżnieni otrzymają nadane im odznaczenia i wyróżnienia najszybciej jak będzie to możliwe,  a mianowicie  część obecnych dzisiaj bezpośrednio, dla nieobecnych podczas wizyty naszych przedstawicieli w urzędach, biurach,  podczas planowanych    w II dekadzie stycznia 2022 roku szkoleń dla zarządów oraz w inny możliwy sposób aby zadośćuczynić tradycji, oczywiście zachowując bezpieczeństwo     obu stron.

 

Ponadto Prezes Wójcik powiedział cytuję : „ Jak już wcześniej wspomniałem tęsknimy za bezpośrednimi spotkaniami, dlatego zrobimy wszystko co możliwe aby  wrócić do dalszego świętowania  w 2022 roku. Chciałbym nadmienić, że patronat nad naszą planowaną a potem odwołaną uroczystością przyjął Pan Prezydent Elbląga p. Witold Wróblewski   oraz Pan Starosta Elbląski Maciej Józef Romanowski. Zapewniamy tu obecnych, że jak tylko minie zagrożenie epidemiczne odbędzie się jak najszybciej prawdziwa otwarta  uroczystość   Dnia Działkowca, którą już w 2019 roku planowaliśmy na rok 2020, jako święto    otwarte,    wspólne   dla wszystkich chętnych  na terenie jednego z miast, tam gdzie są zlokalizowane nasze ogrody  i gdzie władze samorządowe chciałby wspólnie z nami   dać wszystkim chętnym mieszkańcom możliwość uczestnictwa. Oby stało się to jak najprędzej.”

Na zakończenie wystąpienia Prezes Wójcik przekazał serdeczne podziękowania Krajowej Radzie i Prezesowi Związku, Eugeniuszowi Kondrackiemu, Krajowej Komisji Rewizyjnej i pracownikom biura Krajowej Rady – za pomyślne kierowanie związkiem i inspirowanie  nas  do pracy na rzecz rozwoju ogrodów. Skierował również pozdrowienia i podziękowania do wszystkich zarządów i komisji rewizyjnych oraz działkowców okręgu elbląskiego za wytrwałość i społeczne zaangażowanie na rzecz działkowców i ogrodów oraz do wszystkich ludzi dobrej woli w tym przedstawicieli lokalnych samorządów, funkcjonariuszy Policji , Straży Miejskich, Straży ppoż., pracowników służby zdrowia i innych , którzy nie tylko nas wspierają ale również dbają o nasze bezpieczeństwo    i porządek oraz zdrowie obywateli w tym również nas działkowców    w tak trudnym czasie epidemii. Wszystkim  tym dziękujemy i nie zapomnimy     o nich w kolejnych spotkaniach tej rangi.  

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem w postaci spożycia urodzinowego tortu z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych  oraz przekazania indywidualnym uczestnikom rady i gościom zamkniętych szczelnie artykułów spożywczych wraz z materiałami promocyjnymi okręgu     w świątecznej oprawie z wizerunkami patronów oraz PZD.

Ponadto z uwagi na okres przedświąteczny w którym odbywa się nasze spotkanie Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik złożył wszystkim życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia  i Nowego Roku 2022, życząc  przede wszystkim zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym        oraz na niwie społecznej. Przebieg spotkania rejestrowali wspólnie organizatorzy   i  przedstawiciele lokalnych mediów.

Nadmieniamy , że w nawiązaniu do naszego uroczystego posiedzenia ukazał się na łamach Elbląskiej Gazety Internetowej Portel artykuł opatrzony zdjęciami                                    z jego przebiegu umieszczony pod linkiem:  https://www.portel.pl/spoleczenstwo/dzialkowcy-swietuja-40-lecie-pzd/126508

 

Tekst: Zygmunt Wójcik

Zdjęcia: Jolanta Olszewska

 

OKRĘGOWA RADA PZD W ELBLĄGU UCZCIŁA JUBILEUSZ 40 LECIA PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106