11 marca 2019

W dniu 04 marca 2019 roku w sali Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Główna Księgowa Okręgu Bożena Raszkowska oraz przedstawicieleKR PZD członek p. Piotr Gadzikowski oraz p. Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami. Posiedzeniu przewodniczył I WiceprezesOkręgu Zygmunt Wójcik, który przedstawił szczegółowo aktualną  sytuację w stowarzyszeniu ogrodowymna wszystkich poziomach organizacyjnych,zwrócił również uwagę na zagrożenia wynikające z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sprawy związane z budową siedzib dla Zarządów ROD i stosowaniem RODO.

Głównym tematemposiedzenia było podsumowanie 2018 roku oraz plany na rok bieżącyw których najważniejsze tematy to przygotowanie do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych  w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku w nawiązaniu doprzeprowadzonego w okresie 20.02. do 04.03.2019 cyklu szkoleń, organizacja Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz wdrażanie w życie zapisów ustawy oraz znowelizowanego Statutu PZD iRegulaminu ROD.

W kolejności porządku obrad I Wiceprezes Okręgu Zygmunt Wójcik zapoznał uczestników ze sprawozdaniem z działalności Okręgu za 2018 rok oraz planem pracy na 2019 rok.Główna Księgowa Okręgu Bożena Raszkowska przedstawiła sprawozdanie finansowewraz z bilansem okręgu za 2018 rok oraz preliminarz finansowy na 2019 rok.W imieniu Przewodniczącego OKR, członek Komisji Rewizyjnej p. Marek BERES  zapoznał uczestników z przygotowaną informacją w sprawie opinii do sprawozdańi preliminarza.

W dalszej części posiedzenia I Wiceprezes Okręgu przedstawił członkom Okręgowej Rady przygotowaną propozycję klucza wyborczego na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Elbląg oraz omówił przygotowania do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej a następnie Okręgowego Zjazdu Delegatów.

Przed rozpoczęciem dyskusji głos po kolei zabrali goście naszego posiedzenia. Członek KR PZD Piotr Gadzinowski zwrócił uwagę na sytuację w naszym stowarzyszeniu ogrodowym, sprawyorganizacyjnezwiązane zfunkcjonowaniem OFK,  siedziby okręgu   oraz podkreślił potrzebę aktywizacji środowiska w zakresie zwiększania stanu SSI w ROD. Z kolei Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami wypowiedziała się na temat  programu DGCS, zaznaczyła również, że głównym problemem dla sprawnej pracy Zarządów ROD, prowadzenia księgowości oraz przechowywania dokumentacji ogrodu jest brak siedzib a potrzebę ich budowy wymuszają to przepisy zewnętrzne. Zajęła też stanowisko na temat ustawy     o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami gdzie działkowcy podejmują działania w sprawie zmiany tego projektu, gdyż wejście jej w życie jest realnym zagrożeniem dla ogrodów.  W  dyskusji poruszano sprawy w zakresie niełatwej pracy społecznej Zarządów ROD,potrzeb w zakresiesiedzib dla Zarządów, sprzętu komputerowego, itp.

I Wiceprezes Okręgu sumującdyskusję  się odniósł się do wypowiedzi gości orazudzielił odpowiedzi na najważniejsze pytania. Omówił ponadto sprawy związane z funkcjonowaniem Ośrodka Finansowo-Księgowego przy OZ, stan realizacji uchwały KR PZD w sprawie siedziby Okręgu oraz nabywaniem przez  ROD programu DGCS PZD System, stosowaniem RODO w praktyce oraz inne sprawy organizacyjne.

Na zakończenie podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział w posiedzeniu oraz zaproszonym gościom. Frekwencja na poziomie 85%.Podczas posiedzenia Okręgowej Rady PZD w Elblągu przyjęto szereg  uchwał wynikających z porządku posiedzenia.


Dyrektor Biura Okręgu PZD

Zygmunt Wójcik

 

 

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106