14 września 2021

W dniu 10 września 2021 r. odbyło sie kolejne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu pod przewodnictwem Prezesa Okręgu Zygmunta Wójcika.    

W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ludgarda Kordykiewicz.

Prezes Okręgu omówił proponowany porządek posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD. Porządek posiedzenia obejmował oprócz obowiązków statutowych, informację na temat sytuacji w PZD oraz w ROD Okręgu   w tym dotyczącą m.in. stanu siedziby OZ, informacji i komunikatów z posiedzeń KZ PZD, podsumowania stanu organizacji Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD Okręgu w obowiązującym reżimie sanitarnym          na dzień 31.08.2021r. oraz spraw organizacyjnych związanych z organizacją     40 - lecia PZD w ramach Dnia Działkowca Okręgu PZD Elbląg , rocznic      w ROD a także bieżącej działalności.

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ludgarda Kordykiewicz  a następnie wszyscy członkowie OZ przedstawili swoje opinie  na temat obsługi Walnych zebrań   w naszym okręgu. Oprócz dwóch zebrań gdzie nie dokonano wyboru organów  na pozostałych zebraniach wybrano lub dokooptowano nowych członków. Jak podkreślano  w większości ROD pozostały te same zarządy    do końca kadencji co jest dobrym prognostykiem na najbliższą przyszłość. Można powiedzieć, że wywiązaliśmy się z zadania postawionego przed nami  przez  KR PZD i zostało to docenione na ostatniej naradzie dyrektorów biur   i księgowych    w Warszawie.  Nasz okręg uplasował się na  czwartej pozycji  na tle wszystkich okręgów z wynikiem 97,37% odbytych walnych zebrań na dzień 31 sierpnia br. Podobna sytuacja jest z realizacją uchwał  KZ PZD   w sprawie powoływania OFK oraz działania okręgów   i zarządów ROD w celu realizacji uchwały   KZ nr 243/2021 z 27.08.2021 r.  Tutaj też nasz okręg został sklasyfikowany  na 5 miejscu na 26 okręgów  z wynikiem  75% w zakresie objęcia obsługą ROD przez ośrodek finansowo – księgowy. Nadmieniamy , że na dzień dzisiejszy ten wskaźnik już jest wyższy  i wynosi na dzień naszego posiedzenia 77,63%.

 

Omówiono też sytuację w zakresie organizacji dalszych walnych zebrań w ROD   z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, podejmując   za KZ PZD, decyzję w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych    w ROD w roku 2021 dla dwóch pozostałych ROD Wiosna i Karotka      oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie dla ROD Okólnik   z powodu unieważnienia zebrania, które nie wybrało uprzednio organów.

W dalszej części posiedzenia omówiono także projekt „Wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania ROD” opracowany przez specjalnie powołaną do tego celu komisję przy KZ PZD. Krajowy Zarząd PZD zadecydował  o przekazaniu tego dokumentu    do konsultacji do Okręgów PZD.  Ponadto rozpatrzono aktualną sytuację finansowo-księgową okręgu oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych a także omówiono inne pilne sprawy organizacyjne związane  m.in.  z bieżącą działalnością i realizacją planu pracy OZ na 2021 rok.

Prezes Okręgu po raz kolejny przypomniał obowiązujące zasady i obowiązki osób funkcyjnych w OZ i OR naszego Okręgu i ich efektywne  wykonywanie przez poszczególne osoby funkcyjne, znajomość przepisów związkowych     co jest podstawą działania w organach związkowych i  służenia dobrą radą    i ich znajomością podczas posiedzeń OZ i OR, obsługi walnych zebrań, udzielania porad prawnych i itp.  W tym zakresie podziękował za bieżące zaangażowanie    i wywiązywanie się z przyjętych obowiązków dla Wiceprezesów p Jacka Nawrockiego   i Wiesława  Wiśniewskiego, członków p. Marka  Beresia, Ryszarda  Mikołajczyka,  Stanisława  Ocalewicza i Stanisława Kani, Teresy Świtalskiej,  członków OR  Joanny Trznadel, Tomasza Mizerskiego, Bożeny Raszkowskiej, Włodzimierza Maszlanki, Władysława Gwiazdy, Edmunda Schibowskiego,  członków współpracujących z Okręgowej Komisji rewizyjnej Ludgardy Kordykiewicz  i Urszuli Walentynowicz oraz członków komisji problemowych p.  Barbary Rościszewskiej i Marcina Ławrynowicza.  Podczas trwania niniejszego posiedzenia przyjęto rezygnację z pełnionych funkcji    od Wiceprezesa Okręgu p. Leszka Łapińskiego z uwagi na inne postrzeganie zarządzania organami funkcyjnymi, niż mówią o tym przepisy związkowe. Na zakończenie podjęto szereg uchwał porządkujących różne dziedziny działalności OZ i ROD  w tym  m.in. upoważnienie ROD naszego okręgu       w sprawie wydłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych ROD w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez COVID-19.

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura PZD w Elblągu

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106