06 sierpnia 2021

W dniu 06 sierpnia 2021 r. odbyło sie kolejne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu pod przewodnictwem Prezesa Okręgu Zygmunta Wójcika.           W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ludgarda Kordykiewicz.

Prezes Okręgu  omówił proponowany porządek  posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD,  co członkowie jednomyślnie zaakceptowali. Porządek posiedzenia obejmuje oprócz obowiązków statutowych, informację na temat sytuacji w PZD oraz w ROD Okręgu w tym dotyczącą m.in planów UM Elbląg w zakresie likwidacji całkowitej lub częściowej ROD w Elblągu, stanu siedziby OZ, wynajmu lokali   dla ROD nieposiadających siedzib, informację i komunikaty z posiedzeń KZ PZD, stan organizacji Walnych Zebrań Sprawozdawczych ROD w  ROD Okręgu w obowiązującym reżimie sanitarnym na dzień 06.08.2021r., funkcjonowanie zarządów komisarycznych w ROD Okręgu oraz sprawy organizacyjne w tym m.in.: organizację 40 - lecia PZD  w ramach  Dnia Działkowca  Okręgu PZD Elbląg  oraz rocznic w ROD, a także  aktualne tematy dotyczące bieżącej działalności, a przede wszystkim wykonywanie  obowiązków przez osoby funkcyjne.

Ważnym tematem było również podsumowanie działalności medialnej OZ PZ  w świetle uchwały KZ PZD mówiącej, że mimo wzrastającego zainteresowania mediów rodzinnymi ogrodami działkowymi, stopień współpracy OZ z nimi jest niewystarczający. OZ stwierdził, że zainteresowanie mediów ww tematem   na naszym terenie jest znikome, pomimo czynionych kilkukrotnych naszych prób zainteresowania mediów tym tematem. Dodatkowo OZ   po przeanalizowaniu własnej strony internetowej oraz ROD, uznał, że należy przenieść do tej pory rozproszone  po poszczególnych działach informacje   na stronę główną       i usprawnić obieg oraz zalecić przesyłanie bieżących informacji z ROD, wskazując konieczne do wykonania w tym zakresie zadania prowadzące       do poprawy działalności informacyjnej.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ludgarda Kordykiewicz zapoznała członków OZ z ostatecznymi wynikami kontroli przeprowadzonymi przez zespół OKR  m.in. w ROD Bema oraz w ROD im. Ikar w Elblągu. Po szczegółowej analizie protokołów z kontroli, zostaną wydane zalecenia     dla ww ROD przez Okręgowy Zarząd PZD na kolejnym posiedzeniu.

Omówiono też sytuację w zakresie organizacji walnych zebrań w ROD     z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Okręgowy Zarząd PZD zapoznał się ze stanem ich odbywania na dzień 06 sierpnia br., i uznał , że jest nie zadowalający. Okręgowy Zarząd PZD zadecydował, że temat walnych zebrań będzie przedmiotem dodatkowego spotkania władz okręgu, które zostało zaplanowane w dniu  12 sierpnia  po posiedzeniu KR PZD. Omówiono aktualną sytuację finansowo-księgową okręgu oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych                  a także problemy w zakresie obsługi ROD przez OFK. Rozpatrzono też pilne sprawy organizacyjne związane z bieżącą działalnością i realizacją planu pracy OZ na 2021 rok.  Na zakończenie podjęto szereg uchwał porządkujących różne dziedziny działalności OZ i ROD.

 

           Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura PZD w Elblągu

 

 

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106