03 lipca 2024

W przeddzień posiedzenia Krajowej Rady PZD, tj. w dniu 26 czerwca 2024 roku, obradował Krajowy Zarząd PZD. Pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego zrealizował bardzo obszerny zaplanowany na to posiedzenie program tematyczny. W posiedzeniu brała udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz pracownicy merytoryczni Biura Jednostki Krajowej PZD odpowiedzialni za opracowanie poszczególnych tematów.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia informacji i oceny przebiegu narady inspektorów ds. inwestycyjnych biur okręgów PZD zorganizowanej przez KZ PZD. Narada obejmowała tematykę związaną głównie z prowadzeniem inwestycji w ROD oraz obowiązków OZ w tym zakresie, a co za tym idzie inspektorów ds. inwestycyjnych. Informację o przebiegu narady przedstawiła Pani Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, który merytorycznie zorganizował naradę.  Prezes PZD ocenił naradę jako potrzebna, bowiem posłużyła nie tylko do przekazania niezbędnej wiedzy uczestnikom, ale także by dzięki wypowiedziom przedstawicieli okręgów dowiedzieć się jak wygląda działalność inwestycyjna w poszczególnych okręgach i ROD.

Kolejny temat dotyczył przekazania informacji o spotkaniu  w dniu 24 czerwca 2024 r. przedstawicieli PZD z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele z Ministrem Rozwoju i Technologii Krzysztofem Paszykiem. Celem spotkania było przedyskutowanie działań, jakie są oczekiwane przez Związek  by zażegnać niebezpieczeństwo dla ROD w kraju wynikające z rozporządzenia Ministra w sprawie planów ogólnych gmin.

Prezes poinformował, iż na spotkaniu padła propozycja nowelizacji ustawy o ROD,  co w sytuacji koniecznych natychmiastowych działań nie jest dobrym rozwiązaniem.  W sprawie wypowiadał się także Dyrektor Biura Prawnego JK PZD Bartłomiej Piech, który przekazał, że finalnie ustalono, że Związek opracuje stanowisko w sprawie oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy z pożytkiem dla ROD i PZD i przekaże do resortu. Powiedział, że dokładniejsza analiza rozporządzenia spowodowała rozszerzenie stanowiska PZD, bowiem  dla dobra ogrodów powinny być one umieszczone we wszystkich strefach planistycznych jako profil podstawowy. W tej sytuacji przedstawiony został projekt stanowiska Krajowej Rady na posiedzenie w dniu 27 czerwca 2024 r. dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Krajowy Zarząd PZD bez wahania zaakceptował projekt stanowiska i przekazał pod obrady KR PZD. KZ zadecydował także, że podpisy pod stanowiskiem po jego przyjęciu przez KR złożą wszyscy uczestnicy posiedzenia KR PZD obecni na posiedzeniu.

Krajowy Zarząd PZD zgodnie z kompetencjami wynikającymi z § 134 ust. 2 pkt 8) statutu PZD, zatwierdził zbiorcze sprawozdania finansowe z ROD i Okręgów PZD za 2023 r. oraz zbiorcze preliminarze finansowe na rok 2024 z ROD i Okręgów PZD. Zanim doszło do zatwierdzenia, szczegóły związane ze sprawozdaniami i preliminarzami ROD i Okręgów przedstawiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt przedstawiła pozytywną opinię KKR do zbiorczych sprawozdań i preliminarzy, potwierdziła dane finansowe w nich zawarte i w imieniu KKR zawnioskowała o ich zatwierdzenie.

Kolejnym tematem było sprawozdanie finansowe PZD za rok 2023, które zanim zostanie przedłożone Krajowej Radzie PZD musi zostać przedstawione Krajowemu Zarządowi. Wobec tego, Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe PZD.

         Ocenę sprawozdania w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w dniach 18-21 czerwca br. badała sprawozdanie Związku stwierdziła, że działalność finansowa była prowadzona oszczędnie i racjonalnie z pożytkiem dla działkowców ROD i Związku, jak również, iż sprawozdanie rekomenduje do przyjęcia przez Krajowy Zarząd PZD oraz zatwierdzenia przez Krajową Radę PZD.

Krajowy Zarząd PZD przyjął informację dotyczącą planów transformacji cyfrowej Związku. Przedstawiła ją Pani Magdalena Kondracka, dyrektor Wydawnictwa „działkowiec”. Transformacja cyfrowa wiązałaby się ze stworzeniem centralnej bazy wiedzy, wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznym przechowywaniem danych, dostosowaniem do systemu e-faktur, szybszą i bezpośrednią komunikacją z działkowcami. Pani Kondracka przedstawiając kolejne niezbędne do wdrożenia działania, podkreśliła, iż choć będzie to trudne, jednak te zmiany pomogą stworzyć wizerunek PZD jako nowoczesnej organizacji.  Prezes PZD uznał, iż przedstawiona strategia jest konieczna do przyjęcia przez struktury Związku, w przeciwnym razie organizacja nie sprosta wymaganiom odpowiadającym istniejącym rozwiązaniom technologicznym i oczekiwaniom działkowców. Krajowy Zarząd PZD postanowił że należy opracować szczegółowy program transformacji cyfrowej PZD, który sporządzi specjalnie powołany do tego celu zespół specjalistów. Następnie, etapami będą wdrażane kolejne elementy, które unowocześnią pracę jednostek organizacyjnych PZD.

Informację o czasowych zajęciach terenów Rod w 2023 roku przedstawiła Pani Aleksandra Grunt-Mejer z Wydziału Gospodarki Gruntami. Powiedziała m. in.,  że z informacji przekazanych przez okręgi wynika, że w 2023 r. czasowo zajęto tereny 136 rodzinnych ogrodów działkowych (2,96 % ogólnej liczby ROD), położonych w obszarze działania 20 Okręgowych Zarządów PZD.

Na terenie działania 6 Okręgowych Zarządów (tj. OZ PZD w Częstochowie, OZ PZD w Elblągu, OZ PZD w Pile, OZ PZD w Słupsku, OZ PZD w Toruniu oraz OZ PZD w Zielonej Górze) w 2022 r. nie wystąpiły czasowe zajęcia terenów ROD. W tych  Okręgach nie doszło także do czasowych zajęć terenu w pozostałych latach.

Czasowych zajęć terenów ROD dokonano na okres 4746 dni łącznie. Jest to o 23  % więcej dni niż w roku poprzednim.  W celu podsumowania tego tematu KZ podjął uchwałę nr 215/2024 w sprawie oceny działań Okręgowych Zarządów PZD w zakresie czasowych zajęć terenu ROD w 2023 r.

         Krajowy Zarząd PZD z uwagi na to, iż w dniu 27 czerwca br. odbędzie się posiedzenie KR PZD zapoznał się ze wszystkimi projektami dokumentów, które zostały opracowane na posiedzenie i przekazane wszystkim członkom Krajowego Zarządu PZD z kilkudniowym wyprzedzeniem, by mieli możliwość zapoznania się przedkładanymi na posiedzeniu dokumentami. Krajowy Zarząd PZD przyjął więc projekt porządku obrad XXV posiedzenia KR, zaproponował skład Komisji Uchwał i Wniosków, po przedstawieniu wyników i oceny walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2024 przyjął materiał informacyjny i projekt uchwały KR, zaakceptował projekt uchwały KR w sprawie powołania komisji ds. socjalnych oraz zakres działania tej komisji, przyjął także informację w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w roku 2023 oraz informację w sprawie inwestycji w ROD w roku 2024 w oparciu o materiały z walnych zebrań przekazane do biur okręgów PZD.

Krajowy Zarząd PZD działając w trybie nadzoru nad Okręgowymi Zarządami, ocenił działalność OZ w Elblągu na podstawie protokołów z przeprowadzonych w ostatnim czasie dwóch kontroli. W omawianiu tego punktu udział wzięli przedstawiciele Okręgowego Zarządu w Elblągu, którzy odnieśli się do przedstawionej przez KZ oceny. W wyniku dyskusji Krajowy Zarząd podjął decyzje, do których był zobowiązany wobec uzyskanych wyników kontroli.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją o programach realizacji zadań oświatowych w okręgach w roku 2024. KZ PZD nr 114/2024 z dnia 16 maja 2024 r. wyznaczył kluczowe zadania oświatowe dla Okręgów na rok 2024, a także sprecyzował sposoby ich realizacji tak, aby przynosiły maksimum korzyści dla działkowców, w tej sprawie OZ były zobowiązane do przyjęcia programów realizacji zadań oświatowych. Uzyskane informacje wskazują, że działania oświatowe okręgów wymagają zintensyfikowania, a realizacja zadań oświatowych wskazanych uchwałą KZ nr 114/2024 powinna rozpocząć się niezwłocznie.

Na posiedzeniu omówiono sytuację w ROD im. 30-lecia PZD w Budach Strzyże. Zespół prawników, który analizował sprawę, przedstawił Krajowemu Zarządowi opinię i wnioski do dalszych działań. Krajowy Zarząd PZD postanowił przekazać tę opinię do organu nadzorującego ROD – OZ Mazowieckiego.

Krajowy Zarząd PZD wyraził zgodę na likwidację części ROD Jutrzenka w Żorach w związku z realizacją celu publicznego, przyznał dotację na inwestycje i remonty w ROD z Funduszu Rozwoju ROD dla ROD Hutnik w Zawadzkiem (Okręg Opolski) na remont pomieszczeń budynku świetlicy oraz ROD Odra w Nowej Soli (Okręg w Zielonej Górze) na remont Sali w domu działkowca. Dodatkowo KZ PZD udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla ROD Relaks w Szałem (Okręg w Kaliszu) na realizację zadania inwestycyjnego.

Krajowy Zarząd PZD zadecydował o wydrukowaniu wydawnictw o tematyce ogrodniczej:  plakatu pt.: Tanie nawożenie oraz broszur: Tanie kompostowanie i Ściółkowanie.

Na koniec Krajowy Zarząd PZD z uwagi na informację o zaplanowanym na dzień 26 czerwca 2024 na godzinę 15 posiedzenia sejmowej komisji ds. ogrodów działkowych, ustalił swoją reprezentację, która udała się do Sejmu na spotkanie.

 

Zofia Rut-Skórzyńska

 

 

Obradował Krajowy Zarząd PZD 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106