19 sierpnia 2019

Zgodnie z informacją na stronie internetowej www.prezydent.pl, w dniu 6 sierpnia, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwaną potocznie ustawą śmieciową).

Przypomnijmy, że o korzystne zapisy ustawy śmieciowej Krajowy Zarząd PZD zabiegał od conajmniej 3 września 2018 r. W ramach tych działań, analizował na bieżąco kolejne projekty nowelizacji ustawy „śmieciowej” oraz przekazywał do Ministra Środowiska swoje propozycje i uwagi, w celu zabezpieczenia interesów ROD i działkowców. Następnie, monitorował przebieg prac parlamentarnych w Sejmie i Senacie RP, a przedstawiciele Związku brali aktywny udział w burzliwych i trudnych pracach komisji sejmowych oraz senackich.

 Ostatecznie Minister Środowiska, a następnie Sejm, Senat i Prezydent RP uwzględnili najważniejsze propozycje i uwagi Krajowego Zarządu PZD, a także Okręgów PZD, ROD oraz samych działkowców, którzy wspierali Związek w pracach nad ustawą.

 Wśród najważniejszych zmian w ustawie śmieciowej można zaliczyć to, że:

• ROD będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie systemu gminnego tj. deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Nie będzie miała zastosowania do ROD ryczałtowa stawka opłaty za wywóz odpadów. 

• w przypadku ROD, które będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie deklaracji śmieciowych, gminy nie będą mogły narzucać ROD stawek wyższych niż maksymalne stawki opłat. W 2019 r., ww. stawka opłaty nie będzie mogła przekroczyć 54,17 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 16,63 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, gminy będą mogły ustalać stawki opłat w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności,

• w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,

• wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, w tym zarządy ROD i działkowcy będą zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów. Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie skutkowało zgłoszeniem tego faktu przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, która w drodze decyzji nałoży na właściciela danej nieruchomości, w tym ROD co najmniej dwukrotną, a maksymalnie czterokrotną wysokość ustalonej przez gminę stawki opłaty, 

• najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zostanie wyeliminowany z ROD ryczałtowy system wywozu odpadów komunalnych oraz zostaną obniżone stawki, które przekraczały maksymalne stawki opłat.

 Powyższe zmiany z pewnością poprawią gospodarowanie odpadami na terenie ROD, a przede wszystkim obniżą koszty wywozu odpadów w ogrodach, gdzie były one bardzo wysokie. 

MAP 

 

 

Nowelizacja ustawy śmieciowej podpisana przez Prezydenta RP

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106