17 lipca 2019

Okręg PZD w Elblągu w ramach zamierzonych przedsięwzięć w planie pracy na 2019 rok, przeprowadził w okresie od 01 do 05 lipca włącznie narady szkoleniowo-instruktażowe dla członków nowych zarządów i komisji rewizyjnych, skarbników, księgowych i instruktorów SSI.

 

W okresie od 01 do 04 lipca podzieleni na 4 grupy Prezesi Zarządów ROD wraz ze skarbnikami i księgowymi zapoznawali się z m.in. z podstawami prawnymi obowiązującymi w naszym stowarzyszeniu, podstawami  funkcjonowania zarządów ROD, sytuacją w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, problemami w zakresie wykonywania planów zagospodarowania ROD, ochrony danych osobowych (RODO), potrzebą uzupełniania i budowy siedzib. Szkolonym przedstawiono wnioski i zalecenia dla ROD wypływające z kontroli przeprowadzonych w ROD Okręgu, udzielanych porad prawnych oraz ze skarg i zażaleń. Zapoznano ich procedurami organizowania i prowadzenia oraz zarządzania ogrodem, przygotowywania podstawowej dokumentacji przygotowywania i przeprowadzania  walnych zebrań w tym m.in. potrzebą udziału w nich  przedstawicieli organów porządku publicznego. W drugiej części narad każdego dnia, Prezesi zarządów ROD już wspólnie ze skarbnikami, księgowymi zapoznawali się z kompleksową informacją opracowaną przez OZ  nt. postępowania z RODO (pokaz audiowizualny). Po pokazie Główna Księgowa biura wraz księgowymi OFK przedstawiała podstawy postępowania w zakresie finansowo – księgowym oraz ponadto stan wdrażania w ROD-ach programu DGCS System, zwracając szczególną uwagę na jego zalety w prowadzeniu księgowości oraz bieżącego funkcjonowania ROD.Na zakończenie każdego dnia szkolenia dodatkowo odbywały się indywidualne spotkania konsultacyjne dla nowo wybranych osób funkcyjnych ROD w oparciu o praktyczne przykłady m.in. z przeprowadzonych walnych zebrań w tym zwracano szczególną uwagę na kolejność postępowania w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz w opracowaniu dokumentacji do walnych zebrań a także wskazywano przykłady stosowania wzorów druków w zależności od podejmowanych decyzji.

W dniu 05 lipca odbyło się szkolenie dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu, których podobnie jak wyżej zapoznano z podstawami  prawnymi funkcjonowania ogrodowych komisji i ich roli w ogrodzie. Komisje  również przeszkolono w zakresie RODO  z zaznaczeniem ich szczególnej  roli w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem  ochrony danych osobowychw ROD.

 

Tematyka wszystkich narad obejmowała ponadto realizację wypełniania obowiązków statutowo organizacyjnych przez organy ROD, w kontekście zadań dla struktur PZD. Na wszystkie narady przygotowano i przekazywano komplety materiałów poglądowych, a także wzory dokumentów pomocnych w bieżącej pracy zarządów i komisji rewizyjnych.

W dyskusji na każdej z narad uczestnicy poruszali szereg nurtujących ich spraw, które wg nich mają podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu ogrodów a także problemy związane ze stosowaniem w praktyce obowiązującego prawa. Wątpliwości na bieżąco wyjaśniali Prezes Okręgu oraz przedstawiciele komisji ugodowej ds. przestrzegania prawa związkowego, wskazując na konkretne przykłady z bieżącej praktyki oraz z wnioski płynące   m.in. z przeprowadzonych kontroli, skarg i zażaleń, tłumacząc szczegółowo jak należy postępować, a czego robić się nie powinno. Przypominano też o szczególnej roli zarządów  w zakresie bieżącego informowania działkowców na temat  kontaktów  z zarządem ogrodu, możliwości korzystania z telefonicznych dyżurów prawnych i innych.Zwracano szczególną uwagę na pomijanie w drodze rozpatrywania skarg i zażaleń Zarządów ROD, które jako pierwszy organ powinny wyjaśniać niekiedy proste miejscowe sprawy a które często są kierowane przez działkowców  bezpośrednio  do organów zwierzchnich.

 

 

Wykładowcy na czele z kierownictwem Okręgu, pracownikami biura oraz członkami komisji problemowych zwracali szczególną uwagę na wręcz literalne przestrzeganie przepisów prawa związkowego, współpracy i kontaktów z biurem Okręgu PZD, zwłaszcza w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa szczególnie zaś w okresie przygotowywania przez zarządy  prawidłowej realizacji zadań inwestycyjno-remontowych podjętych na zebraniach walnych w tym procedur obowiązujących   w naszym związku w zakresie finansowania  i występowania o zewnętrzne wsparcie do OZ, KRPZD  czy też do organów publicznych.

 

 

Opracowanie, zdjęcia

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

 

 

 

Narady szkoleniowo-instruktażowe w Okręgu Elbląg PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106