15 grudnia 2023

 

W dniu 07.12.2023 roku w Domu Działkowca ROD Kosynierów Gdyńskich                w Elblągu odbyła się narada szkoleniowo - instruktażowa dla Prezesów  Zarządów ROD i Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych                             z udziałem przedstawicieli Policji. W szkoleniu udział wzięło blisko 100 osób funkcyjnych oraz nagrodzonych i odznaczonych działaczy społecznych z ROD okręgu.

Głównym tematem podlegającym omówieniu i dyskusji była nowelizacja ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie we wrześniu br. oraz założenia projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii. Temat przedstawił Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik. Jak podkreślił  Rozporządzenie określa  zasady sporządzania planów ogólnych gmin – dokumentów, z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Analizy KR i KZ PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawniania ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin.

Prezes Wójcik zwrócił się z prośbą o zaangażowaniu całego środowiska działkowego do włączenia się   w prowadzoną kampanię, o wyrażenie swojego zaniepokojenia poprzez wystosowanie stosownych stanowisk do nowych Posłów i Senatorów ziemi Elbląskiej jak również do odpowiedzialnych ministerstw a nawet Premiera RM. Uznano , ze  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju   i Technologii w obecnej postaci stanowi realne  zagrożenie dla ponad połowy ogrodów naszego okręgu  a zarazem  dla większości ROD naszego stowarzyszenia.

W dalszej części  Wiceprezes Okręgu Stanisław Ocalewicz, Przewodnicząca Okręgowej komisji Ludgarda Kordykiewicz  oraz Stanisław Sokalski członek komisji ds. inwestycji i remontów podsumowali kampanię sprawozdawczą                        za 2023 rok ze szczególnym zwróceniem uwagi na podjęte  i realizowane                    w ogrodach inwestycje i remonty, budowę siedzib zarządów, wykonywanie planów zagospodarowania, kontrole w ROD,  omówiono  też sposoby prowadzenia podstawowej dokumentacji przez Zarząd ROD, system składania                i rozpatrywania skarg  oraz udzielania porad prawnych oraz kryteria ubiegania się   o dotacje i pożyczki zarówno z Funduszu Rozwoju OZ jak też z KZ PZD                       oraz ze środków zewnętrznych. Sprawy finansowe oraz problemy w tym zakresie omówiła Głowna księgowa biura p. Bożena Raszkowska.

W dalszej części narady funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji przedstawiła osobom funkcyjnym ROD informacje na temat metod działania przestępców oraz zaproponowała szereg środków, które mogą pomóc                                                 w zwiększeniu bezpieczeństwa, udzielając również praktycznych wskazówek dotyczących zgłaszania podejrzanych zachowań. Omówiono kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz współpracy między Policją a społecznością działkową. Jednym  z głównych punktów dyskusji była kwestia kradzieży i wandalizmu na terenie ogrodów okręgu oraz sposobów, w jaki działkowcy mogą zabezpieczyć swoje mienie.

Prezesi Zarządów ROD i Przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, zadawali wiele pytań oraz zgłaszali realne problemy występujące w omawianych sprawach przez przedstawicieli OZ                   i Policji.   W końcowej części  narady sformułowane stanowisko w sprawie przepisów zagrażających ROD w związku z niekorzystnymi założeniami                    dla naszego środowiska związanymi z nowelizacją ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poparte stosownym podpisami przez wszystkich zgromadzonych na naradzie.

Na zakończenie narady w jej uroczystej części Prezes Okręgu                                  wraz z Wiceprezesem dokonali uhonorowanie najbardziej zasłużonych zarządów, osób funkcyjnych oraz działkowców z ROD okręgu pucharami, dyplomami i  odznaczeniami związkowymi   w tym  w tym w imieniu Prezesa PZD m.in. Odznaką za Zasługi dla PZD, złotą odznaką „ Zasłużony Działkowiec” oraz nadanymi przez OZ PZD w Elblągu srebrną i brązową odznaką „ Zasłużony Działkowiec”.

Prezes Okręgu podsumowując naradę podziękował obecnym za tak gremialny udział w tym szkoleniu  za aktywną pracę w 2023 roku. Jednocześnie złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

 

 Tekst i zdjęcia: S. Sokalski, Z. Wójcik

 

Narada szkoleniowo - instruktażowa w Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106