24 maja 2024

 

W dniach 22-23 maja 2024 r. odbyła się narada instruktorów ds. ogrodniczych Okręgów PZD, zorganizowana z inicjatywy Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, który rozpoczął spotkanie przywitaniem uczestników i wprowadzeniem do programu narady.

Pierwszym omawianym tematem była sytuacja ROD po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego tzw. stref planistycznych. Temat zreferował r.pr. Bartłomiej Piech, Dyrektor Biura Prawnego JK PZD. Przedstawione zostały mechanizmy stosowania zarządzenia, a także stosunek gmin do ROD po jego wprowadzeniu. W wielu gminach rozpoczął się proces uchwalania planów ogólnych. Od tego, czy ROD zostaną objęte w planie ogólnym odpowiednią strefą planistyczną zależy możliwość ujawnienia w mpzp, a w konsekwencji zabezpieczenie ich dalszego istnienia. Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 90/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. przyjął wytyczne dla jednostek organizacyjnych PZD w zakresie udziału w procesie przyjmowania planów ogólnych przez gminy, które zostały omówione przez r. pr. Bartłomieja Piecha. Równolegle trwają starania o nowelizację rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.

W temacie głos zabrali również inspektorzy ds. terenowo-prawnych Okręgów PZD, obecni na tej części narady. Przedstawili oni sytuację w Okręgu, a także opisali podjęte działania.

Temat podsumował Prezes PZD, wskazując na dużą aktywność i pomysłowość w działaniu Okręgów. Prezes zaznaczył również, że dla osiągnięcia sukcesu potrzebne jest dalsze zaangażowanie i praca na każdym szczeblu PZD.

Następnie r.pr. Bartłomiej Piech przedstawił informację w sprawie korzystania z wód przez ROD i działkowców. PZD od dawna wnioskuje o nowelizację prawa wodnego, które jest w obecnym kształcie niekorzystne dla działkowców. Podczas niedawnego spotkania z Prezes PGW Wody Polskie postulat ten spotkał się z poparciem. W temacie zabrał głos także Prezes PZD, który wskazał na zarysowanie się pozytywnej współpracy z Wodami Polskimi. Sprawa jest monitorowana i analizowana na posiedzeniach KZ PZD, a Związek nadal dążyć będzie do zabezpieczenia interesów działkowców w przepisach prawa wodnego.

W kolejnym punkcie narady omówiono realizację uchwały KZ PZD nr 309/2023 w sprawie zadań oświatowych OZ PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku. Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes PZD podkreślając, że celem przedmiotowej uchwały było zaktywizowanie działalności oświatowej w Okręgach. Prezes szczególną uwagę poświęcił szkoleniom dla nowych działkowców, które są najważniejszym zadaniem oświatowym Związku. Omówione zostały najistotniejsze punkty programu  szkolenia dla nowych działkowców, m.in. prawo w PZD, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, ochrona roślin i nawożenie, zagospodarowanie i modernizacja działek. Prezes poruszył także kwestię znaczenia szkoleń dla działkowców i kontaktów bezpośrednich z ROD. Następnie głos zabrał Edward Galus, członek KZ PZD i przewodniczący Komisji ds. Oświaty i konkursów krajowych. W swoim wystąpieniu również podkreślił dużą rolę wizyt instruktorów ds. ogrodniczych w ROD i kontaktu z działkowcami. Poruszony został także temat Programów PZD i literatury wydawanej przez KZ PZD, które stanowią cenne źródło wiedzy i powinny być promowane wśród działkowców.

W tym punkcie narady przedstawione zostały także wyniki realizacji uchwały KZ PZD nr 309/2023 w Okręgach PZD. Temat zreferowała Ewelina Skarzyńska, instruktor ds. ogrodniczych JK PZD. Uczestnikom narady zostały zaprezentowane wyniki realizacji szkoleń dla nowych działkowców, szkoleń dla działkowców, przeglądów ROD i aktywizacji działalności promocyjnej i oświatowej na stronach internetowych OZ i ROD. W poszczególnych tematach wskazano na kwestie, które wymagają poprawy. Jednocześnie wyniki realizacji uchwały KZ PZD w skali całego kraju wskazują na jej skuteczność w aktywizowaniu działalności oświatowej w Okręgach.

W temacie głos zabrali również instruktorzy ds. ogrodniczych Okręgów PZD, którzy streścili działania wdrożone przez Okręg wynikające z realizacji uchwały KZ PZD, trudności i problemy w realizacji oraz wnioski. Głos zabrała m.in. Magdalena Klessa-Kiec (Okręg w Poznaniu), Maciej Aleksandrowicz (Okręg Mazowiecki), Piotr Chmielewski (Okręg Warmińsko-Mazurski), Anna Melska (Okręg we Wrocławiu), Dominika Wojciechowska (Okręg Śląski), Blandyna Łubkowska (Okręg Toruńsko-Włocławski), Piotr Szypiło (Okręg w Lublinie), Paweł Lichwała (Okręg w Koszalinie).

Kolejnym tematem narady był stan oświaty w Związku, który zreferowała Ewelina Skarzyńska. Przedstawiony został m.in. stan zatrudnienia na stanowisku instruktora ds. ogrodniczych w Okręgu, zaangażowanie Okręgów w działania oświatowe KZ PZD, poradnictwo na stronach internetowych Okręgów oraz wizyty instruktorów ds. ogrodniczych w ROD.

Drugi dzień narady rozpoczął się omówieniem uchwały KZ PZD nr 114/2024 z dnia 16 maja w sprawie zadań oświatowych dla Okręgów na rok 2024. Temat zreferował członek KZ PZD Edward Galus oraz Ewelina Skarzyńska instruktor ds. ogrodniczych JK PZD. Uchwała KZ PZD wyznacza i konkretyzuje działania, jakie powinny zostać podjęte w zakresie szkoleń dla nowych działkowców, szkoleń dla działkowców, przeglądów ROD oraz wykorzystania i dystrybucji literatury Związkowej. Uchwała określa sposób wykonania konkretnych działań oświatowych tak, aby niosły one jak największą korzyść dla działkowców i ROD.

W tym puknie narady wypowiadali się także instruktorzy ds. ogrodniczych, którzy przedstawili działania oświatowe podjęte przez Okręgi w bieżącym roku. Głos zabrała m.in. Bożena Łupkowska (Okręg w Legnicy), Bożena Kaczmarek (Okręg Pomorski), Arkadiusz Kaliski (Okręg w Bydgoszczy), Wioletta Maziarz (Okręg Podkarpacki), Dominika Wojciechowska (Okręg Śląski), Maciej Aleksandrowicz (Okręg Mazowiecki), Blandyna Łubkowska (Okręg Toruńsko-Włocławski).

W kolejnym punkcie uczestnicy narady mieli okazję wysłuchać wystąpienia Marcina Juszczela, inspektora ds. prawnych JK PZD, który omówił główne problemy w Związku i ROD, związane głównie z zagospodarowaniem i użytkowaniem ROD i działek. Problemy przedstawione zostały na konkretnych przykładach. Dyskutowano o możliwościach przeciwdziałania im, rozwiązywania oraz konsekwencjach. 

Następnie r. pr. Tomasz Terlecki omówił prace nad nowelizacją Statutu PZD. Przedstawione zostały główne propozycje zmian i mechanizmy ich wprowadzania. Uczestników zainteresował szczególnie temat uregulowania w Statucie PZD kwestii szkoleń dla nowych działkowców.

Kolejnym tematem omawianym na naradzie było współczesne zagospodarowanie działek w projektach laureatów konkursu krajowego „Projekty zagospodarowania działek w ROD”. Do zabrania głosu zaproszono autorów zwycięskich i wybranych projektów: Aleksandrę Bagińską, Ewelinę Skarzyńską, Elżbietę Filek, Macieja Aleksandrowicza i Filipa Romana. Autorzy zaprezentowali i omówili łącznie 15 różnorodnych projektów działek, przedstawiając przy tym dobre praktyki i ciekawe rozwiązania w zagospodarowaniu przestrzeni. Temat podsumował Prezes PZD, zapowiadając wydanie albumu z projektami konkursowymi, który ma zainspirować działkowców do modernizacji swoich działek, oraz stanowić pomoc w doborze rozwiązań i gatunków roślin. Następnie rozpoczęła się część uroczysta, w której Prezes PZD pogratulował laureatom konkursu i wręczył im nagrody.

Prezes PZD zakończył naradę instruktorów ds. ogrodniczych dziękując wszystkim uczestnikom za udział i aktywność. Wyraził również nadzieję na dalsze, rosnące zaangażowanie i oddanie się sprawom oświaty w Związku. Wszyscy uczestnicy narady uznali to spotkanie za cenną możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.

Ewelina Skarzyńska

 Powrót

 

Losowe zdjęcie z Galerii

 

 

Narada instruktorów ds. ogrodniczych Okręgów PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106