04 lipca 2022

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyła się kolejna narada PZD zorganizowana przez Jednostkę Krajową dotycząca realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Narada dedykowana została służbom finansowym OZ PZD, które reprezentowały Główne Księgowe OZ PZD, a także wybrane osoby z Ośrodków Finansowo Księgowych

Naradzie przewodniczył Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki. Otwierając naradę wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie znaczenia konkursu Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Podkreślił, że konieczne jest podjęcie działań i wypracowanie narzędzi, które pozwolą ogrodom w jak największym stopniu skorzystać z tego programu. Prezes wymienił cały pakiet rozwiązań systemowych przyjętych przez KR i KZ PZD w formie uchwał, które systematyzują pracę i udział w konkursie, a także usprawniają pracę jednostkom terenowym. Duże znaczenie mają także media Związkowe tj. strona internetowa PZD, biuletyn informacyjny, informator działkowca i aktualności związkowe – które propagują zasady udziału Zarządów ROD w konkursie.

Wytyczne finansowe dla ROD związane z konkursem przedstawiła Główna Księgowa PZD przedstawiła Pani Mirosława Marks. Omówiła również zadania i rolę jaką przy realizacji projektu pełnić będą Główne Księgowe Okręgów. Podkreśliła jak ważne dla realizacji projektu jest prowadzenie rzetelnej, zgodnej z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowych i ich dokumentowanie.

Podczas spotkania r.pr. Pan Tomasz Terlecki omówił zasady reprezentacji PZD w konkursie, w tym zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Podkreślił również obowiązki wynikające z umowy, w tym zabezpieczenie jej wykonania poprzez weksel „in blanco”. Następnie Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD Pani Mariola Kobylińska omówiła procedurę konkursową w tym m. in. zasady udziału w konkursie. otrzymanie i rozliczania grantu.

Zaproszenie do udziału w naradzie przyjęli również przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Z-ca Departamentu Działań Premiowych Pani Elżbieta Lipowska oraz Naczelnik Departamentu Działań Premiowych Pani Wioletta Bińkowska, które omówiły szczegółowe zasady związane z pozyskiwaniem i rozliczeniem środków grantu otrzymanych na podstawie umowy o powierzenie grantu. W trakcie wystąpienia przedstawicieli ARiMR pojawiło się wiele pytań, na które uczestnicy otrzymali wyczerpującą odpowiedź.

Następnie omówiono możliwe do zrealizowania w ROD inwestycje w ramach projektu kładąc nacisk na ten rodzaj działań, który z jednej strony są potrzebne dla ROD a z drugiej są możliwe do zrealizowania w ramach trwania konkursu tj. 12 miesięcy.

Podczas narady poruszone zostały również kwestie dotyczące ustawy tzw. „Polski Ład 2.0” i związanych z nią zmian, które wchodzą w życie 1 lipca 2022 r.

Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki zapowiedział organizację kolejnych spotkań i szkoleń, które w jego ocenie są niezbędne, aby wypracować wspólne systemy, które pozwolą sprostać niełatwym do spełnienia i skomplikowanym warunkom projektu ogłoszonego przez ARiMR. Ich celem będzie jak najlepsze przygotowanie struktur PZD do pomocy Zarządom ROD, aby mogły skorzystać z grantów w ramach inwestycji realizowanych na częściach wspólnych ogrodów.

Najbliższa narada przewidziana jest na 4 i 5 lipca br. i zaproszeni zostali na nią Prezesi OZ i Dyrektorzy Biur oraz wybrani pełnomocnicy.

AGM

 

 

Narada głównych księgowych w sprawie realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106