08 lipca 2022

 

W dniu 5 lipca 2022 r. odbyła się kolejna narada, której organizatorem była Jednostka Krajowa PZD. Pierwszy dzień narady dedykowany był ocenie wdrażania i realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W naradzie udział wzięli Prezesi i Dyrektorzy Biur OZ PZD, a także zaproszeni przedstawiciele kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Naradę rozpoczął i prowadził Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, który wskazał na główny cel aktualnych działań jakim jest ocena wdrażania i realizacja konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przez struktury PZD. Podkreślił jak duże wyzwanie stoi przed Związkiem, aby sprostać warunkom, które przewiduje regulamin konkursu. Prezes zapewnił, że wszystkie zarządy ROD będą mogły liczyć na wsparcie Związku podczas całego procesu zarówno wnioskowania o grant, jak i realizacji inwestycji. Przypomniał, że w trakcie konkursu do rozdysponowania jest 47 mln zł, co dla ogrodów będzie dużym zastrzykiem finansowym i możliwością do realizacji już od lat funkcjonujących programów PZD m. in. dotyczących bioróżnorodności i klimatu. Prezes wyraził nadzieję, iż aktywne działania okręgów, kolegiów prezesów i zarządów ROD pozwolą na wykorzystanie środków z ARiMR, co tym samym pozytywnie wpłynie na postrzeganie rodzinnych ogrodów działkowych i przełoży się na rozwój zielonej infrastruktury.

Prezes zachęcił przedstawicieli Okręgów do udziału w dyskusji i wskazywania z jakim problemami muszą się one zmagać w przygotowywaniu wniosków. Wiedza ta pozwoli na wypracowanie kolejnych narzędzi, aby w jak największym zakresie wykorzystać kwotę proponowaną przez ARiMR.

Przypomniał, że KZ PZD oraz KR PZD opracowały pakiet rozwiązań systemowych, w tym finansowych pozwalających na usystematyzowanie wszelkich działań. Ważne aby z tej wiedzy i tych rozwiązań prawnych korzystały zarządy ROD, OZ PZD, w tym wyznaczeni w Okręgach opiekunowie. Bowiem rolą opiekuna jest pomoc zarządowi ROD w poprawnym sporządzeniu wniosku. Istotą tych działań jest także sprawna i szybka komunikacja na wszystkich poziomach struktur PZD.

Ocenę aktywności OZ PZD i zarządów ROD we wdrażaniu i realizacji konkursu omówiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD Mariola Kobylińska. Obecnie na terenie kraju ponad 300 zarządów ROD opracowuje wnioski, które niebawem zostaną złożone, co jak podkreśliła, wskazuje na duże zainteresowanie i zaangażowanie w przygotowywaniu wniosków przez zarządy ROD.

Wytyczne finansowe dla ROD związane z ich przystąpieniem do konkursu zaprezentowała Główna Księgowa PZD Mirosława Marks. Omówione zostały zadania i rola jaką przy realizacji projektu pełnić będą Główne Księgowe Okręgów, a także OFK. Dla realizacji projektu ważne jest prowadzenie rzetelnej księgowości oraz sprawozdanie z wykonania inwestycji w ramach pozyskanego grantu w wymaganych terminach.

To już kolejna narada, w której przewidziano udział przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Pani Monika Zielińska, Z-ca Departamentu Działań Premiowych Elżbieta Lipowska oraz Naczelnik Departamentu Działań Premiowych Wioletta Bińkowska.

Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Monika Zielińska omówiła zasady konkursu oraz podkreśliła jak dużym zainteresowaniem się on cieszy wśród działkowców oraz jak wiele wniosków wpłynęło już w pierwszej jego turze. Podkreśliła jak ważne dla realizacji programu jest współpraca pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorca.

Następnie Elżbieta Lipowska - Zastępca Departamentu Działań Premiowych omówiła procedurę konkursową, przedstawiając prezentację dotyczącą przygotowywania wniosków o grant, przedstawiając terminy oraz wskazując przykłady możliwych do realizacji inwestycji spełniających cel jaki ma osiągnąć cały program, czyli rozwój środowiska. W prezentacji poruszone zostały zagadnienia wzbudzające najwięcej trudności zarządom ROD, m. in. sposób wyboru wykonawcy, koszty dokumentacji, czy podstawy finansowe realizacji grantu, a także cały proces od złożenia wniosku, poprzez jego uzupełnienie, czy też zawarcie umowy. Podkreśliła jak istotną będzie sprawa zapisów umownych i wykonanie konkretnie określonego zadania, w celu jego późniejszego właściwego rozliczenia. Obowiązkiem grantobiorcy jest oczywiście wykonanie konkretnego zadania zgodnie z celem, z zachowaniem wysokich standardów rzetelności i efektywności postępowania we wszystkich etapach podczas realizacji projektu.

Do kierownictwa ARiMR uczestnicy narady skierowali szereg pytań oraz wątpliwości, a także wskazali na przebieg współpracy z oddziałami regionalnymi ARiMR. Uczestnicy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi oraz szereg zapewnień o usprawnieniu współpracy, co pozwoli rozwiązać wiele problematycznych kwestii i uniknąć pewnych błędów w przyszłości.  

Podczas spotkania r. pr. Tomasz Terlecki omówił zasady reprezentacji PZD w konkursie, w tym zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Podkreślił również obowiązki wynikające z umowy, w tym zabezpieczenie jej wykonania poprzez weksel „in blanco”. Temat bardzo ważny i odebrany przez uczestników z pełną odpowiedzialnością przyjmowanych obowiązków.

 

Narada dla prezesów i dyrektorów biur OZ PZD w sprawie oceny wdrażania i realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106