19 listopada 2018

Jak wygląda procedura nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu, który był samotny?

Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, w przypadku śmierci działkowca - niepozostającego w związku małżeńskim (np. kawalera i wdowca), prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ustawy o ROD).

W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu jedna z ww. osób powinna:

1) złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Wniosek powinien zostać złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca. Do wniosku powinien zostać załączony akt zgonu zmarłego działkowca. Dla celów dowodowych, osoba bliska ubiegająca się o działkę powinna uzyskać potwierdzenie wpłynięcia wniosku do zarządu ROD w oznaczonym dniu (poprzez uzyskanie pisemnego pokwitowania przez co najmniej 1 członka zarządu ROD – gdy wniosek jest składany osobiście, albo przesyłając wniosek listownie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

2) podpisać z zarządem ROD umowę dzierżawy działkowej. Umowa taka nie może zostać podpisana przed upływem 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca. Wynika to z tego, że w tym czasie prawo do złożenia wniosku przysługuje również innym osobom bliskim. Jeżeli inne osoby bliskie nie złożą takiego wniosku, zarząd ROD może podpisać z jedynym wnioskodawcą umowę dzierżawy działkowej (o ile spełnia on wymogi określone w ustawie o ROD).  W przypadku zgłoszenia się w ww. terminie kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki będzie rozstrzygał sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona korzystała z działki ze zmarłym (wniosek do sądu powinna złożyć osoba ubiegająca się o działkę) (art. 38 ust. 3 ustawy o ROD),

3)  osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki może zostać również członkiem PZD, poprzez złożenie do zarządu ROD deklaracji członkowskiej (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Przyjęcie w poczet członków PZD następuje na mocy uchwały zarządu ROD,

4)  osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki w ROD powinna uiścić opłatę na rzecz ROD, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD. Z opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu PZD jest zwolniona, (stosownie do § 147  ust. 4 statutu PZD),

5) osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki w ROD powinna wziąć udział w szkoleniuorganizowanym dla nowych działkowców.

MAP

::

W zakładce Prawo - Sprawy z dyżurów telefonicznych można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań zadawanych podczas cotygodniowych dyżurów prawników Krajowego Zarządu.

 

 

Nabycie prawa do działki po zmarłym, samotnym działkowcu (sprawy z dyżurów telefonicznych) 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106