01 lutego 2018

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o ROD przewiduje likwidację ogrodu działkowego (w całości lub w części):

  • w związku z realizacją celu publicznego, a więc, gdy teren, na którym funkcjonuje ROD przeznaczony jest np. pod budowę szkoły, szpitala czy cmentarza,
  • na cel niepubliczny - gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla nieruchomości, na której usytuowany jest ROD, inne przeznaczenie, niż zieleń działkowa, a grunt, na którym funkcjonuje ROD został nabyty przez PZD nieodpłatnie. Na taką likwidację zgodę musi wyrazić minimum 2/3 działowców z likwidowanej części ogrodu.

W każdym przypadku podmiot likwidujący ma obowiązek wypłacić odszkodowanie na rzecz działkowców i Związku za wszelkie składniki majątkowe znajdujące się na terenie likwidowanym, oraz zapewnić nieruchomość zamienną i odtworzyć nowy ogród (z wyjątkiem tzw. „małej likwidacji ROD”, gdzie likwidacji ulega nie więcej niż 10 działek i nie więcej niż 10% powierzchni ROD, bądź gdy w ogrodzie jest co najmniej tyle działek wolnych ile likwidowanych – wtedy właściciel wypłaca odszkodowanie stanowiące równowartość kosztów tych obowiązków).

Poza ww. przypadkami, do likwidacji ROD może dojść także w związku z zastosowaniem tzw. specustawy np. drogowej czy przeciwpowodziowej. Są to ustawy szczególne, które mają na celu przyśpieszyć realizację ważnego celu publicznego. Ustawy te również zawierają przepisy odnoszące się do likwidacji ROD. Zgodnie z nimi, w przypadku likwidacji ROD, podmiot likwidujący jest zobowiązany wypłacić odszkodowania działkowcom i Związkowi za majątek znajdujący się na likwidowanym terenie, oraz zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie ROD. Powyższe obowiązki winny być ustalone w decyzji administracyjnej.

Związek nigdy nie stoi na przeszkodzie realizacji inwestycji celu publicznego. Jednakże w każdym przypadku Prezydium KR PZD podejmuje wnikliwą i głęboką analizę wniosków, aby podjęta decyzja była zgodna z obowiązującym prawem i zabezpieczała interesy zarówno działkowców, jak i Związku.

 

Priorytetem jest spełnienie ustawowych warunków likwidacji tj. wypłata odszkodowań na rzecz działkowców i dla PZD oraz zapewnienie nieruchomości zamiennej na odtworzenie ROD, bądź rekompensata za niezrealizowanie przedmiotowego obowiązku.

Równie istotne dla Związku jest zabezpieczenie interesów działkowców i ogrodów. Dlatego też w każdym przypadku, gdy likwidacja obejmuje część ogrodu, niezbędne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pozostałej części ROD, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. W tym celu, konieczne jest zabezpieczenie ogrodu przez dewastacją i wandalizmem.

Dużą rolę Związek przykłada także do zapewnienia działkowcom działek zamiennych. Nawet, gdy likwidacja obejmuje tylko część ogrodu, Związek dąży, aby wszyscy działkowcy, których działki uległy likwidacji, mogli otrzymać działkę zastępczą, jeśli tylko wyrażą taką wolę.

Wszystkie te sprawy wymagają dużego zaangażowania ze strony okręgowych zarządów PZD, które prowadzą cały proces likwidacji i czuwają, aby zabezpieczyć interesy działkowców i PZD, oraz Prezydium KR PZD, które przed każdą decyzją, bada czy podmiot likwidujący spełnił wszystkie zobowiązania.

W 2017 roku Związek włożył niezmiernie dużo pracy i zaangażowania w toczące się procedury likwidacyjne, aby zapewnić spełnienie wszystkich ustawowych warunków likwidacji. W ubiegłym roku w PZD zarejestrowano 225 wniosków w sprawie likwidacji całości bądź części rodzinnych ogrodów działkowych. Część z tych wniosków to były likwidacje, które rozpoczęły się w latach wcześniejszych, natomiast pozostałe to nowe likwidacje, które zostały zainicjowane w 2017 roku. Nie wszystkie z przedmiotowych spraw zostały już zakończone, gdyż procesy likwidacyjne w wielu przypadkach trwają nawet kilka lat.

W sprawach likwidacji ROD Prezydium Krajowej Rady PZD rozpatrzyło i podjęło 96 uchwał w odniesieniu do 91 ROD. Powyższa różnica wynika z faktu, iż często w stosunku do jednej likwidacji podejmowanych jest więcej uchwał. Dotyczy to w szczególności przypadków likwidacji ROD na cel niepubliczny, gdzie najpierw Prezydium KR PZD akceptuje projekt porozumienia, a dopiero po jego zaakceptowaniu przez 2/3 działkowców i podpisaniu przez upoważnionych członków OZ PZD, następuje wyrażenie zgody na likwidację.

W stosunku do 69 ROD likwidacje miały charakter jedynie częściowy. Jednakże w każdym z tych przypadków został zabezpieczony interes działkowców, ogrodu, a także Związku, poprzez tereny zamienne bądź rekompensatę za niezrealizowane obowiązki związane z brakiem takiego terenu. 

Tylko dzięki stanowczym i konsekwentnym działaniom struktur Związku działkowcy, których działki ulegają likwidacji nie muszą obawiać się, iż nie otrzymają odszkodowań za swój majątek. 

 

 

Agnieszka Rudawska

Wydział Gospodarki Gruntami

KR PZD

 

 

Likwidacje ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106