08 lutego 2019

Art. 17 ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stanowi dla ogrodów bardzo ważny instrument umożliwiający przyznanie im dotacji celowych z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Dzięki temu przepisowi, radni mają podstawę prawną do przeznaczania środków na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD.

Z powyższego przepisu skorzystali także radni miasta Krakowa. Niestety na chwilę obecną ciężko ustalić czy ich zamiarem jest faktyczna pomoc krakowskim ogrodom. Skąd te wątpliwości ? Zacznijmy od początku.

Jeszcze w 2016 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą Program wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących w obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Był on wynikiem prac zespołu zadaniowego powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa z przedstawicieli Urzędu Miasta i Okręgu Małopolskiego. Program był przygotowany przez Urząd Miasta, a Okręg dwukrotnie zgłaszał do niego uwagi i zastrzeżenia. Niestety nie zostały uwzględnione.

W ostatnim czasie Rada Miasta zajmowała się Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Rady Miasta Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących w obszarze Gminy Miejskiej Kraków przyjętym w 2016 roku. Okręg Małopolski PZD w Krakowie dokonał analizy prawnej powyższego Regulaminu i wskazał, iż jego treść nie uwzględnia należycie interesów rodzinnych ogrodów działkowych.

A co Okręg proponował ? Największe zastrzeżenie Okręgu budzi uzależnienie przyznania dotacji celowych od regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Jest to problem, gdyż w Krakowie w stosunku do terenów, które stanowią własność Miasta, wydano zaledwie 19 decyzji w trybie art. 76 ustawy o ROD, regulując w ten sposób tytuł prawny ROD, spośród 86 ROD położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Oznacza to, iż uzyskanie dotacji celowych od Miasta dla wielu ROD nie będzie możliwe.

Okręg wskazał, iż bezzasadne jest ograniczanie zadań inwestycyjnych dotowanych z budżetu Miasta Krakowa do dotacji nieobjętych finansowaniem z innych źródeł. Przecież ogrody działkowe korzystają także z dotacji udzielanych przez jednostki nadrzędne PZD. Dlatego Okręg postulował o doprecyzowanie tych przepisów i ograniczenie zakazu tylko do środków publicznych, tak aby bez przeszkód ogrody mogły korzystać i z dotacji celowych i z dotacji udzielanych przez OZ Małopolski PZD bądź Krajowy Zarząd PZD.

Regulamin nakłada także bardzo dużą ilość wymogów formalnych, którym muszą sprostać zarządy ROD. Członkowie zarządów ROD to osoby pracujące społecznie, z różnym wykształceniem i doświadczeniem. Zatem nałożenie na nich tak dużych wymagań może wyeliminować ich z możliwości skorzystania z dotacji.

Problematyczna dla ROD może okazać się także kwestia odpowiedzialności ROD za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji, jak również powstałych w związku z otwarciem ogrodu dla mieszkańców Miasta Krakowa. Zapisy zakładają bowiem, iż otrzymanie dotacji de facto uwarunkowane jest koniecznością jego otwarcia dla wszystkich.

Jest to tylko kilka najważniejszych uwag, gdyż okręg Małopolski PZD zgłosił ich więcej. Zostały one przedstawione w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w styczniu br. Niestety 30 stycznia 2019 r. Rada Miasta Krakowa uchwałą nr VI/107/19 przyjęła Regulamin bez wprowadzania poprawek zgłoszonych przez Okręg.

Liczymy jednak, iż mimo braku wprowadzenia zmian do Regulaminu, uda się wypracować z Miastem zasady, które umożliwią korzystanie ze środków gminnych przez ogrody działkowe. Dużą nadzieję pokładamy w spotkaniu, na które Przewodniczący Rady Miasta zaprosił Prezes Okręgu Małopolskiego. W spotkaniu, które zaplanowane jest na dzień 1 marca br., wezmą udział nie tylko przedstawiciele Okręgu, ale również przedstawiciele Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Kolegium Prezesów, i pracownicy Okręgu. Na spotkaniu zaplanowane są rozmowy w temacie dotacji celowych dla ROD, ale i gospodarka odpadami na terenie Gminy. Oby te rozmowy przyniosły wymierne efekty dla krakowskich ogrodów działkowych.

ARWGG, KZ PZD

 

 

Krajowy Zarząd PZD informuje: Czy krakowscy radni chcą pomóc działkowcom ?

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106