13 września 2021

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.Termin konsultacji: od 14 września 2021 roku do 30 września 2021 r.Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje teren Gminy Miasta Braniewa.Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji do przedstawionego projektu programu.Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:1. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu programu, który znajduje się na stronie internetowej www.braniewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa www.bip.braniewo.pl w zakładce Ogłoszenia, Inne oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Opinie i uwagi do projektu programu należy zgłaszać w formie pisemnej. Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@braniewo.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu we wskazanym powyżej terminie (decyduje data wpływu do Urzędu). Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone po 30 września 2021 roku nie będą rozpatrzone.

3.Uwagi i opinie należy przedstawiać uwzględniając następujące punkty:a) nazwa organizacji ( podmiotu ) przedstawiająca opinię,b) wskazanie właściwego punktu uchwały dot. proponowanych zmian,c) proponowana treść zmiany z uzasadnieniem,d) imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację ( podmiot opiniujący )e) dane kontaktowe do przekazania informacji zwrotnej, o tym, czy uwagi zostały przyjęte, a jeśli nie to dlaczego.Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Braniewie w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Program współpracy Gminy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".Pliki do pobrania:Projekt uchwały programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022Zarządzenie nr 131/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji  celem  uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106