27 października 2023

 

Okręgowy  Zarząd PZD w Elblągu przypomina zarządom ROD okręgu o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu gmin. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, a w szczególności art. 17, daje podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dotacja pozyskana w ramach budżetów gminnych ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, którym jest tworzenie warunków dla rozwoju ROD (art.6 ust. 1) i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Uzyskanie dotacji gminy uzależnione jest od ich wcześniejszego zabezpieczenia w budżecie gminnym.

Przypominamy, iż projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada radzie gminy/miasta
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dlatego też zachęcamy zarządy ROD do składania wniosków do gmin o ujęcie ogrodów w projektach uchwały budżetowej. Zabezpieczenie w budżetach gmin środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dotacje dla ROD, daje realne podstawy przeznaczenia tych środków na konkretne potrzeby w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogólnoogrodowej ROD, a więc sieci energetycznych, wodociągowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, ogrodzeń itp. Sam budżet natomiast jest uchwalany do 31 stycznia każdego roku. Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu  zachęca do składania wniosków i udziału w konsultacjach nad gminnymi budżetami. Ostatnie lata pokazują bowiem, iż coraz więcej gmin przeznacza w swoich budżetach środki dla ROD, jednak nie jest to możliwe bez zaangażowania zarządów ROD i działkowców. OZ  PZD w Elblągu  przypomina także o istnieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są jednymi ze źródeł finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ziemi, przyrody, edukacji ekologicznej czy profilaktyki zdrowotnej. Terminy i sposoby składania wniosków określane są w ogłoszeniach o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronach internetowych NFOŚiGW i WFOŚiGW. W tym wypadku ważne jest śledzenie stron internetowych tych podmiotów i podejmowanie działań w przypadku pojawienia się interesujących dla ROD programów.

OZ  PZD w Elblągu  zwraca również uwagę, że od trzech lat  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozdziela granty na wsparcie ROD w całym województwie poprzez poszczególne gminy.   Z naszego okręgu z tej oferty skorzystało już blisko 10 ogrodów. Warunkiem otrzymania jest decyzja danej gminy o dofinasowaniu tego grantu w wypadku wystąpienia ogrodu z takim wnioskiem do gminy. Dlatego zachęcamy do odwiedzania stron internetowych miast oraz przeglądania podejmowanych przez rady uchwał w tym zakresie, jak i śledzenia terminów zarówno ubiegania się o pomoc, jak i rozliczania dotacji, gdyż zwykle są one krótkie.

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu

 

KOMUNIKAT
Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu z dnia 23 października 2023 r. w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106