13 lutego 2018

W dniu 8.11.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo istotny wyrok w sprawie zasad wywozu śmieci w ROD zamieszkiwanych (II FSK 2602/15). W wyroku tym, zakwestionował dotychczasowe orzecznictwo w zakresie zasad rozliczania się z wywozu śmieci przez osoby zamieszkujące na terenie ogrodów. W swoim wyroku, NSA m.in. stwierdził, że „zamieszkanie na działce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nie uzasadnia z tego tytułu powstania i wykonania w stosunku do działkowca obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6c ust. 1 oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. NSA uznał, że skoro działkowiec legalnie nie może mieszkać na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, to nie można od niego wymagać, że ma płacić za śmieci jak mieszkaniec.

Przypomnijmy, że do tej pory obowiązywało bardzo korzystne orzecznictwo dla ROD i działkowców, gdzie występuje problem zamieszkiwania. W szczególności obowiązywał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15.04.2015 r. (I SA/Gd 166/15), który wskazywał, że działkowiec, który wbrew przepisom obowiązujących w PZD zamieszkuje na działce w ROD winien indywidualnie opłacać wywóz śmieci z działki w ROD. Rozliczanie z wywozu śmieci winno następować na podstawie deklaracji opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałej, składanej do gminy przez osobę zamieszkującą na działce w ROD. Niezależnie od zamieszkiwania na działce w ROD, każdy działkowiec winien partycypować w kosztach funkcjonowania ROD przypadających na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych, obejmujących m.in. koszty wywozu śmieci z terenów ROD. Wyrok ten niestety w/w orzeczeniem został uchylony. 

W świetle w/w orzeczeń sądowych, Prezydium KR PZD po raz kolejny wskazuje, że zjawisko zamieszkiwania na terenie ROD to problem, z którym od lat zmaga się Polski Związek Działkowców. Mimo, że zakaz zamieszkiwania na terenie ROD wynika wprost z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dalszym ciągu nie jest on przestrzegany i egzekwowany przez odpowiednie organy publiczne. Wciąż pojawiają się osoby, które łamiąc przepisy ustawowe, ale i związkowe wprowadzają się na działki rodzinne.  Mimo wielu apeli i działań PZD, Państwo w dalszym ciągu pozostaje bierne. Zaś pozostali działkowcy muszą znosić uciążliwości z tego tytułu w postaci m.in. rozjeżdżania alejek ogrodowych przez samochody osób zamieszkujących, zakłócanie ciszy, przeszkadzanie w odpoczynku. Jak również spalanie odpadów w kominkach w altanach działkowych, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych działkowców. Jednak przede wszystkim skarżą się na wysokie opłaty za prąd, wodę czy wywóz śmieci, które generują przede wszystkim nielegalni mieszkańcy ogrodów działkowych.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r., po zapoznaniu się z pełną treścią uzasadnienia wyroku NSA, Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło zlecić Biurowi Prawnemu PZD dokonanie szczegółowej analizy treści w/w orzeczenia pod kątem jego skutków prawnych i finansowych dla działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie występuje zamieszkiwanie.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. 

 

 

Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez osoby zamieszkujące na terenie ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106