30 marca 2021

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU W SPRAWIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

 

Krajowy Zarząd PZD przypomina o konieczności składania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich oświadczeń w sprawie opłat za usługi wodne. Obowiązek spoczywa wyłącznie na tych ogrodach, które uzyskały pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. Oświadczenie zarząd ROD zobowiązany jest składać bez wezwania każdorazowo w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie to jest podstawą do naliczenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych W przypadku niezłożenia stosownego oświadczenia opłata może zostać naliczona na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Tymczasem w oświadczeniu zarząd ROD podaje faktyczne zużycie wody, które może być w istocie niższe od określonego w pozwoleniu wodnoprawnym (co ma wpływ na kwotę, jaka ma być za zużycie wody uiszczona). Wzór oświadczenia można znaleźć i pobrać na stronie internetowej Wód Polskich:

http://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html

 

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 26 marca 2021 r.

 

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU W SPRAWIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106