Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych

Krajowy Zarząd PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dotacja pozyskana w ramach budżetów gminnych ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, którym jest tworzenie warunków dla rozwoju ROD (art.6 ust. 1) i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Aby uzyskać dotację z gminy, środki te muszą być zabezpieczone w budżecie gminnym. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada radzie gminy/miasta do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Dlatego też zarządy ROD nie powinny zwlekać i już teraz winny składać wnioski do gmin o ujęcie ogrodów w projektach uchwały budżetowej. Zabezpieczenie w budżetach gmin środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dotacje dla ROD, daje realne podstawy przeznaczenia tych środków na konkretne potrzeby w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogólnoogrodowej ROD, a więc sieci energetycznych, wodociągowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, ogrodzeń itp. Sam budżet natomiast jest uchwalany do 31 stycznia każdego roku.

Określenie przez zarządy ROD już dziś potrzeb ROD w zakresie realizacji zadań remontowo - inwestycyjnych i zadbanie o ujęcie w budżetach gmin środków z przeznaczeniem na te zadania, umożliwi w przyszłym roku, podjęcie na walnym zebraniu uchwały w zakresie realizacji zadania. Pozyskanie środków gminnych obniży wielkość partycypacji finansowej wszystkich działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do składania wniosków i udziału w konsultacjach nad gminnymi budżetami. To jedna z wielu możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje w ROD, które są urządzeniami użyteczności publicznej i służą działkowcom oraz całemu społeczeństwu.

Jednocześnie, Krajowy Zarząd PZD składa podziękowania włodarzom gmin za przekazane w 2019 roku dotacje dla ROD i okazane zrozumienie dla potrzeb rozwoju ROD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 9 września 2019 r.

 

 

11 września 2019