07 marca 2019

Od września 2018 r. trwają w Ministerstwie Środowiska prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną potocznie ustawą „śmieciową”. Od samego początku, PZD, ROD i działkowcy silnie angażują się w prace nad ww. nowelizacją ustawy, aby dostosować aktualne przepisy prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ROD do aktualnych potrzeb Związku, ogrodów i działkowców.

W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska pierwsze pismo w sprawie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw, w którym zgłosiła szereg uwagi i propozycji. 

Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.

Wobec nie uwzględnienia części zastrzeżeń PZD w zmienionym projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”, w dniu 31.01.2019 r. KR PZD przekazała kolejne pismo z propozycjami i uwagami. W piśmie tym m.in.

  •  negatywnie odniosła się do propozycji wprowadzenia w ustawie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, która miałaby wynieść 51,10 zł za pojemnik lub worek – bez określenia ich pojemności. KR PZD stwierdziła, że ww. nieprecyzyjny zapis będzie powodować, że gminy będą mogły ustalać dowolną wysokość opłaty za wywóz śmieci np. 51,10 zł za worek lub pojemnik o pojemności 10 litrów (!!!).
  •  skrytykowała propozycję, aby z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byli zwolnieni wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. KR PZD wskazała, że zgodnie z regulaminem ROD również działkowcy posiadają i stosują kompostowniki. Wobec czego, również oni powinni korzystać z ww. zwolnienia z części opłaty za wywóz śmieci. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22551/188/Kolejne-uwagi-i-propozycje-PZD-do-projektu-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.

W dniu 15.02.2019 r. MŚ odpowiedziało na ww. wystąpienie KR PZD. I tak:

  • w zakresie maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, MŚ poinformowało, że została ona poddana dodatkowej analizie i „zostanie zmieniona oraz doprecyzowana”.
  •  odnośnie zwolnienia działkowców z części opłaty za wywóz śmieci w związku z kompostowaniem odpadów zielonych, MŚ nie wyraziło zgody na objęcie działkowców ww. zwolnieniem. Uznało bowiem, że ww. zwolnienie ma być „proekologiczną zachętą dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, do podjęcia wysiłku w zakresie zagospodarowywania bioodpadów we własnych kompostownikach”. W ROD są obowiązkowe kompostowniki. Wobec czego nie ma potrzeby nakłaniania działkowców do kompostowania tej części odpadów komunalnych. Poza tym, działkowcy mogą sami kontrolować wysokość opłaty za wywóz śmieci. Im bowiem więcej kompostują odpadów zielonych, tym mniejszą wytwarzają ilość śmieci i mniej za nie płacą. Natomiast, zdaniem MŚ - „takiej możliwość nie posiadają właściciele nieruchomości zamieszkałych”.

 

Mając na uwadze znaczenie przepisów ustawy „śmieciowej” dla ROD i działkowców,  KR PZD dalej będzie monitorowała proces legislacyjny w tej sprawie i podejmowała działania w obronie interesów ogrodów. Liczymy również na dotychczasowe wsparcie Okręgów PZD, ROD i działkowców w staraniach mających na celu zmianę niekorzystnych przepisów ustawy „śmieciowej”!

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 5 marca 2019 r.

 

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5.032019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dot. ostatniego projektu nowelizacji ustawy "śmieciowej"

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106