05 listopada 2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie obsługi prawnej ROD i działkowców

 

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz działkowców, zarządów i komisji rewizyjnych ROD. W tym celu, PZD zatrudnia prawników i radców prawnych, którzy posiadając wysokie kwalifikacje i doświadczenie są w stanie wspierać prawnie ROD we wszelkich dziedzinach jego działalności. Warto przypomnieć, że  w celu zwiększenia zakresu obsługi prawnej, w dniu 1 lutego 2017 roku w zostało powołane w Krajowej Radzie - Biuro Prawne PZD. Jego powstanie było odpowiedzią na potrzeby struktur związkowych oraz coraz większą ilość spraw o charakterze prawnym, które potrzebują nie tylko stałego nadzoru, ale także sprawnego i rzeczowego analizowania oraz merytorycznego opracowywania.

Obsługa prawna jest realizowana przez PZD w bardzo szerokim zakresie i  jest ona dostępna dla wszystkich działkowców, zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych, na zasadach określonych w przepisach związkowych. 

W szczególności,  obejmuje ona:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania i interpretacji przepisów ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD, a także przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie dotyczącym funkcjonowania ROD i działek. Porady prawne udzielane są w formie pisemnej, elektronicznej oraz podczas bezpośrednich spotkań w ROD lub siedzibie Okręgów PZD (na zasadach ustalonych przez dany OZ PZD),
 • udzielanie praktycznych wskazówek np. w zakresie  procedury ustanawiania praw do działek, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, zasad zagospodarowywania działek, członkostwa w PZD, wykonywania praw i obowiązków dotyczących zarządów ROD i komisji rewizyjnych,
 • udzielanie telefonicznych odpowiedzi na pytania działkowców oraz członków organów PZD w ROD, kierowanych podczas cotygodniowych dyżurów prawnych w Okręgach i jednostce krajowej PZD,
 • przygotowywanie druków dokumentów dla ROD i w razie potrzeby, pomoc merytoryczna w opracowaniu projektów uchwał organów PZD w ROD, w tym np. dotyczących wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej, umów i innych dokumentów, które mogą wywołać skutki prawne dla PZD i działkowców oraz nadzór Okręgów PZD nad ich poprawnym przygotowaniem,
 • w razie potrzeby, pomoc w przygotowaniu pism składanych do sądów lub organów administracji państwowej lub samorządowej, oświadczeń oraz wniosków, w tym związanych z egzekwowaniem należności przez zarządy ROD,
 • w uzasadnionych wypadkach, prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych lub podatkowych w imieniu ROD – dotyczących spraw bardzo skomplikowanych, gdzie wymagane jest długoletnie doświadczenie i wiedza służb prawnych PZD,
 • prowadzenie działań na rzecz regulacji stanu prawnego gruntów ROD (uzyskiwanie tytułu prawnego do gruntów ROD, ujawniania praw PZD w księgach wieczystych, inicjowanie zmian w studiach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obrona gruntów ROD przed roszczeniami),
 • prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z likwidacjami części ROD (w tym uzyskiwanymi odszkodowaniami dla działkowców i PZD), roszczeniami do gruntów ROD (o wydanie, o zapłatę za bezumowne korzystanie), innymi sprawami związanymi z ROD
 • organizowanie szkoleń dla działkowców i zarządów ROD, gdzie poruszane są zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem ROD i działek,
 • wydawanie opinii prawnych w pojawiających się sprawach dotyczących działalności i struktur PZD,
 • monitorowanie i analiza procesów stanowienia prawa, w tym projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących praw działkowców, ogrodów i PZD,
 • analizowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych w sprawach związanych z zakresem działania ROD i działkowców pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie ROD i prawa działkowców,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów ustaw, rozporządzeń innych aktów prawnych dotyczących PZD i ROD oraz udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianą lub uchwaleniem np. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

W ramach obsługi prawnej, jednostka krajowa publikuje również szereg materiałów o charakterze prawnym w Aktualnościach Związkowych, Biuletynie Informacyjnym, Zielonej Rzeczypospolitej, w Informatorze Działkowca, czy też w specjalnych broszurach. Zagadnienia prawne, które są istotne dla zarządów, komisji rewizyjnych oraz działkowców oraz najnowsze zmiany w przepisach związkowych, jednostka krajowa PZD publikuje i szczegółowo opisuje na stronach internetowych, gdzie umieszcza również odpowiedzi na najczęstsze zadawane pytania oraz druki niezbędnych dokumentów. Jednostka krajowa PZD wydaje również dla zarządów ROD liczne publikacje m.in. vademecum „Zasady przenoszenia prawa do działki”, przewodnik „RODO w ROD”  dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych w PZD, czy też „Wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań”, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do zarządów ROD.

Warto podkreślić, że pomoc prawna świadczona na rzecz ROD i działkowców ma charakter nieodpłatny. Jest świadczona przez prawników i radców prawnych o bardzo wysokich kwalifikacjach, dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu.

Aby uzyskać poradę prawną lub rozwiązać problem prawny można skontaktować się bezpośrednio z Okręgiem PZD lub jednostką krajową PZD (dni i godziny udzielania porad prawnych dostępne są na stronie internetowej poszczególnych OZ PZD). Można również zadać pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mailem lub telefonicznie (wykaz telefonów oraz adresów e-maili dostępny jest na stronie internetowej www.pzd.pl.) albo zapoznać się z gotowymi poradami prawnymi przygotowanymi dla członków organów PZD i działkowców w publikacjach związkowych. PZD jest również aktywny w mediach społecznościowych tj. na facebooku oraz instagramie.

Zachęcamy wszystkich działkowców, zarządy ROD oraz komisje rewizyjne ROD do korzystania z pomocy prawnej udzielanej przez prawników PZD, którzy w zakresie znajomości funkcjonowania ROD i problemów prawnych działkowców nie ma ją sobie równych!

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 30 października 2018 r.

 

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obsługi prawnej ROD i działkowców

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106