24 kwietnia 2020

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 21 kwietnia 2020 roku

w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii

 

Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na czas trwania epidemii KZ PZD zalecił wstrzymanie wszelkich prac związanych z prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami, chyba że istniały przesłanki, które uniemożliwiały ich wstrzymanie. Jednakże, rozwój sytuacji epidemicznej i przewidywania co do okresu jej trwania powodują, że nie w każdym przypadku wstrzymanie prowadzonych prac będzie zasadne.

Dlatego też na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br., KZ PZD podjął uchwałę, w której przyjął szczególne zasady realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku z aktualną sytuacją w kraju.

Zadecydowano, iż zarząd ROD może realizować zadanie na podstawie uchwały walnego zebrania ROD, a gdy nie posiada takiej uchwały, tylko w przypadku:

a)     zadania, na które zarząd ROD uzyskał środki zewnętrzne;

b)    zadania jednorocznego, na których realizację zarząd ROD posiada zgromadzone środki własne, a których opóźnienie może narazić ROD na szkodę;

c)     innych wyjątkowych sytuacjach, np. potrzeby usunięcia awarii, stanu zagrażającego życiu i zdrowiu itp.

Krajowy Zarząd PZD uznał, iż dalsze wstrzymywanie zaplanowanych prac, na które zarząd ROD zgromadził już środki, bądź uzyskał pomoc zewnętrzną, mogłoby skutkować negatywnymi konsekwencjami dla ROD.

Jednocześnie zostały stworzone mechanizmy zabezpieczające rozpoczęcie i prowadzenie przedmiotowych zadań. Mianowicie, przystąpienie przez zarząd ROD do realizacji zadania wymaga:

  • podjęcia przez zarząd ROD uchwały o realizacji zadania,
  • uzyskania opinii komisji rewizyjnej ROD,
  • uzyskania uchwały właściwego okręgowego zarządu PZD, który zatwierdzi przedmiotowe zadanie.

Jednocześnie, KZ PZD powierzył pełny nadzór nad realizacją zadań właściwym OZ PZD, a w szczególności inspektorom ds. inwestycji (a w przypadku ich braku – dyrektorom biur) i głównym księgowym.

         Ponadto, na najbliższym walnym zebraniu, zarząd ROD ma obowiązek przedstawić szczegółową informację o prowadzonym lub zakończonym zadaniu.

Należy jednocześnie pamiętać, że każde działanie musi uwzględniać obowiązujące w okresie pandemii restrykcje, aby zminimalizować zagrożenie dla osób biorących udział w procesie inwestycyjnym.

 

 

 

 

 

Załącznik plikowy do pobrania

Uchwała_w_sprawie_szczególnych_zasad_realizacji_inwestycji_i_remontów_w_ROD_w_2020_roku.pdf

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106