11 czerwca 2020

W dniu 9 czerwca 2020 r. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 7/III/2020 w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD. W uchwale tej na podstawie dokonanego badania sytuacji „śmieciowej” w ROD, wyznaczyła zadania dla zarządów ROD, kolegiów prezesów, Okręgów PZD oraz Krajowego Zarządu PZD związane z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy, że ww. nowelizacja ustawy „śmieciowej” weszła w życie 6.09.2019 r. i wprowadziła zasady m.in., że:

1. ROD mogą rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie deklaracji „śmieciowych”. ROD nie będą już objęte ryczałtową opłatą za wywóz odpadów,

2. ROD rozliczające wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, nie będą płacić opłat, które przewyższają maksymalne stawki opłat,

3. w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,

4. wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku przez m.in. ROD będzie skutkowało koniecznością zapłaty „kary” w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności ustalonej opłaty.

Rady gmin i miast zostały zobowiązane dostosować swoje przepisy do aktualnych rozwiązań prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie 12 miesięcy, czyli do 6 września 2020 r. Część gmin i miast nie czekając na upływ ww. terminu od razu zaczęła przygotowywać i uchwalać nowe przepisy miejscowe. Część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany w 2019 r. Duża część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany od 1 stycznia 2020 r. (zwłaszcza w zakresie obowiązku segregacji śmieci). Pozostała część gmin i miast aktualnie przygotowuje swoje przepisy miejscowe i stopniowo je uchwala, zaś pozostałe czekają do ostatniego możliwego terminu tj. do 6 września 2020 r.

Dostosowując swoje przepisy miejscowe do zamienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, część miast i gmin (np. Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Częstochowa) pozostawia ROD w systemie gminnym, w którym zarządy ROD rozliczają wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”. Część miast i gmin (np. Łódź, Warszawa) wyłącza ROD z systemu gminnego (wówczas zarządy ROD muszą zawrzeć indywidualne umowy na wywóz odpadów). W przypadku ROD, które są w systemie gminnym, miasta i gminy rezygnują z pobierania ryczałtowych stawek opłat za wywóz odpadów, które były odgórnie narzucane ROD i naliczane najczęściej od liczby działek ogrodowych, niezależnie od ilości śmieci wytwarzanych na ich terenie. Obniżają również maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów, aby nie przekraczały one stawek ustawowych (w 2020 r. nie mogą przekroczyć 58,20 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 18,19 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pozostałe worki i pojemniki powinny być w proporcjonalnej wysokości). Coraz więcej samorządów wprowadza na terenach ROD obowiązkową segregację odpadów, ustala szczegółowe zasady w zakresie segregacji poszczególnych frakcji odpadów oraz określa „kary” za brak segregacji odpadów – od dwukrotności do czterokrotności ustalonej opłaty.

W związku z trwającym w ROD procesem wdrażania zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, Krajowa Rada PZD postanowiła wyznaczyć dla wszystkich struktur PZD szczegółowe zadania w tym zakresie. Ich celem jest doprowadzenie do tego, aby m.in.:

  • każdy ROD miał prawo sam zadecydować, w którym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi chce rozliczać wywóz odpadów,
  • miasta i gminy uchwalały przepisy miejscowe korzystne dla ogrodów działkowych i działkowców,
  • działkowcy płacili urealnione stawki opłat za wywóz odpadów,
  • w ROD były upowszechniane postawy ekologiczne związane z segregowaniem odpadów, kompostowaniem odpadów zielonych, rozdrabnianiem gałęzi czy zgodnym z prawem pozbywaniem się z terenów ROD odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci. 
  • ROD mogły otrzymywać dotacje zewnętrzne na działania wspierające racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dlatego też, zachęcamy wszystkie zarządy ROD oraz kolegia prezesów do zapoznania się z treścią ww. uchwały i stosowanie jej zapisów w bieżącej działalności statutowej PZD. Treść uchwały publikujemy poniżej.

 

 

 Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.

 

 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106