07 kwietnia 2020

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD w sprawie stanu posiadania PZD

na dzień 31.12.2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2020 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD.

Informacje dotyczące stanu posiadania przesłane zostały do jednostki krajowej od wszystkich 26 okręgów w formie ankiet, na podstawie których zestawiono dane. Na dzień 31.12.2019 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 614 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 248,1560 ha. Liczba działek w ROD wynosi 906 209.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w odniesieniu do ilości ROD – zmniejszenie o 12, w odniesieniu do powierzchni ROD - zmniejszenie o 146,3279 ha, oraz do liczby działek – zmniejszenie o 2 314.

Przeprowadzona analiza stanu posiadania wykazała, że na zachodzące zmiany w ilości ogrodów wpłynęły m .in. wyodrębnienia ROD ze struktur PZD (9 ROD) i połączenia mniejszych ogrodów, a na zmianę powierzchni, likwidacje części ROD.

Powyższe dane są bardzo ważne dla Związku i przekazywane są do Głównego Urzędu Statystycznego, a także publikowane corocznie w Biuletynie Informacyjnym PZD, dzięki czemu całe społeczeństwo na czele z władzami są zorientowane w sytuacji PZD.

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2020 r.

 

 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2019 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106