25 marca 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 24 MARCA 2021 ROKU

w związku z naradą w zakresie spraw Gospodarki Gruntami z udziałem pracowników zatrudnionym w Okręgach na stanowisku inspektorów ds. terenowo – prawnych oraz inspektorów ds. inwestycji

W dniu wczorajszym, tj. 23 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się narada w zakresie spraw Gospodarki Gruntami z udziałem pracowników zatrudnionych w Okręgach na stanowisku: inspektorów ds. terenowo – prawnych oraz inspektorów ds. inwestycji, której celem było omówienie niezwykle ważnych tematów wynikających z aktualnej sytuacji Związku, oceny sytuacji oraz nakreślenia niezbędnych działań mających istotne znaczenie dla PZD, ROD i działkowców.

Co cieszy, naradę udało się zorganizować w trybie on – line przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy dużej frekwencji, gdyż uczestniczyło w niej aż 59 osób. W naradzie brali udział przede wszystkim inspektorzy terenowo – prawni oraz inspektorzy ds. inwestycji zatrudnieni w Okręgach oraz Jednostce Krajowej PZD ale również prezesi OZ PZD, dyrektorzy biur i inni pracownicy, którzy na co dzień zajmują się omawianą tematyką w swojej pracy w Okręgach.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przedstawił sytuację PZD w okresie pandemii. Podkreślił jak wiele udało się wypracować aby Zarządy ROD mogły funkcjonować nawet w tych trudnych warunkach. Podkreślił, iż z nadzieją patrzymy w przyszłość i być może już w III kwartale będzie możliwe odbywanie Walnych Zebrań. Niestety na dzień dzisiejszy informacje przekazywane przez władze rządowe, a także doniesienia medialne na temat rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wskazują na rozpoczęcie kolejnej fali epidemii. Dynamiczny charakter epidemii ma odzwierciedlenie również w informacjach, które docierają do Krajowego Zarządu PZD o przypadkach zakażeń wśród działaczy Związku na różnych szczeblach. Prezes przypomniał o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Podkreślił, iż sprawą priorytetową jest zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania struktur Związku, a także zdrowie, o które musimy zadbać.

 Prezes zachęcił również wszystkich do czynnego udziału w naradzie, wymiany doświadczeń, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie wspólnych metod działania.

Następnie głos zabrała Pani Mariola Kobylińska kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, która omówiła trudny temat likwidacji. W swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na konieczność znajomości przepisów i procedur obowiązujących w PZD, które powinny być doskonale znane każdemu pracownikowi. Omówiła zasady i tryb likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych dokonywanych na cel publiczny oraz na cel niepubliczny, a także tych przeprowadzanych na podstawie specustaw – drogowych, wałowych, jądrowych, czy kolejowych. Nie został pominięty również temat zwrotu terenów niezagospodarowanych, czy też temat wniosku użytkownika wieczystego o podział nieruchomości na podstawie art. 98 ust. o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod drogę. Bez względu na podstawę prawną likwidacji, dążymy do tego aby w każdym przypadku wszyscy działkowcy otrzymali odszkodowanie i działki zamienne. Nie można pozwolić, aby do likwidacji dochodziło bez wiedzy Związku.

Kolejnym tematem był prezentowany przez Panią Agnieszkę Rudawską, która przedstawiła aktualną sytuację ROD w zakresie realizacji inwestycji i remontów z uwagi na obowiązujące przepisy wewnątrzzwiązkowe oraz ograniczenia rządowe wynikające z pandemii. Przypomniała, iż inwestycje i remonty w ROD mogą być prowadzone wyłącznie po spełnieniu przesłanek wynikających z uchwały nr 14/III/2015 KR PZD 1 października 2015 r. lub wynikających z uchwały nr 29/2021 KZ PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

Ponadto Pani Agnieszka Rudawska przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego przez Jednostkę Krajową PZD, w sprawie pomocy uzyskanej przez ROD ze środków zewnętrznych w 2020 r, które pokazują, iż w zeszłym roku aż 603 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 13,07 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 8 797 204,38 zł. Pomoc była udzielana w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca.

Powyższe pokazuje, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD.

Następnie został omówiony temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Pani Sandra Dużmańska, zwróciła szczególną uwagę na procedury i regulacje wykształcone przez Polski Związek Działkowców, które wskazują metody działania zapewniające ROD spokojne i bezpieczne funkcjonowanie. W  tym miejscu zostały przedstawione różnice pomiędzy Studium, a Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a także po krótce została omówiona procedura ich uchwalania. Omówiony został problem pojawiający się w sytuacji gdy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium teren ROD zostanie przeznaczony pod inny cel niż ZD. Podkreślono ogromne znaczenie aktywności wszystkich struktur Związku dla przyszłości ROD, gdyż brak reakcji już na etapie prac planistycznych jest de facto zaakceptowaniem w przyszłości likwidacji ROD.

Kolejnym tematem, który zresztą wywołał najwięcej kontrowersji, był temat prezentowany przez Panią Adriannę Józefkiewicz, która skupiła się na problemie wyrażania zgody na przebieg inwestycji przez nieruchomości, na których zlokalizowane są ROD. Zostały omówione skutki decyzji i ich wpływ na przyszłe funkcjonowania ogrodu. Należy pamiętać, że pozytywne rozpatrzenie wniosku na etapie projektowania wiąże się ze zgodą na jego późniejszą realizację. Na tym etapie zostały omówione również procedury związane z ustanowieniem służebności, czy też czasowym zajęciem terenu. Wskazano najczęściej pojawiające się błędy w procedowaniu tego rodzaju spraw. Pani Adrianna Józefkiewicz zwróciła również szczególną uwagę na problem wynikający z braku zgody na ustanowienie służebności, co może prowadzić do  jej ustanowienia w trybie postępowania administracyjnego lub sądowo – administracyjnego.

Na koniec, po krótce został omówiony temat regulacji stanu prawnego gruntów ROD z wykorzystaniem art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uczestnicy narady z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem wysłuchali zaprezentowanych tematów, a także brali w niej aktywny udział. Narada pozwoliła na wymianę doświadczeń, a także wskazała kierunki dalszej pracy na rzecz PZD, ROD i działkowców.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 24 MARCA 2021 ROKU w związku z naradą w zakresie spraw Gospodarki Gruntami z udziałem pracowników zatrudnionym w Okręgach na stanowisku inspektorów ds. terenowo – prawnych oraz inspektorów

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106