28 maja 2018

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH.

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony nowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (z aktualnym projektem ustawy można zapoznać się na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302/katalog/12496178) .

Do powyższego projektu wprowadzono art. 5 ust. 2, który zawiera bardzo ważny zapis dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z nim wykluczona będzie możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących m.in. na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Wprowadzenie takiej ochrony dla rodzinnych ogrodów działkowych pokazuje, iż działania Krajowego Zarządu PZD były potrzebne i wskazane, a także wywołały zamierzony skutek.

Działania Krajowego Zarządu PZD w pierwszej kolejności dotyczyły przygotowania obszernej opinii prawnej odnoszącej się do projektu ustawy, która została przyjęta na posiedzeniu w dniu 27 marca br., a następnie jeszcze tego samego dnia przekazana do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W tym dniu Krajowy Zarząd PZD przyjął również Stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zarówno opinia, jak i Stanowisko Krajowego Zarządu PZD wskazały jak duże zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców będzie miało przyjęcie projektu ustawy w pierwotnej wersji. W projekcie nie była przywołana ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, która ma ogromne znaczenie dla ogrodów działkowych i działkowców. Zatem istniało duże zagrożenie, iż inwestorzy chcąc realizować inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące, będą wybierać m.in. tereny rodzinnych ogrodów działkowych – w szczególności w średnich i dużych miastach - gdyż często są one dobrze usytuowane i skomunikowane.

KZ PZD wskazywał również na zagrożenia płynące z możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych wbrew miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowych planów niekorzystne były zapisy  umożliwiające podejmowanie decyzji w zakresie wyrażenia zgody na budowę inwestycji mieszkaniowej wyłącznie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. KZ PZD wskazywał także na brak upubliczniania wniosku inwestora kierowanego do organu wykonawczego, co oznaczało, iż decyzja w zakresie wniosku inwestora miała być podejmowana bez możliwości wyrażenia opinii przez społeczność lokalną, w tym PZD.

Zarówno opinia KZ PZD, jak i Stanowisko KZ PZD zostały zamieszczone na stronie internetowej www.pzd.pl, oraz w Biuletynie Informacyjnym nr 5/2018. W Biuletynie tym zostały zamieszczone również opinie prawne okręgów, oraz liczne stanowiska i wystąpienia okręgowych zarządów PZD, rodzinnych ogrodów działkowych i kolegiów prezesów.

Również udział przedstawicieli Związku na debacie dotyczącej zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag do projektu ustawy, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa w dniu 27 kwietnia br., pokazał, iż Związek jest żywo zainteresowany tematem i podejmie wszelkie kroki, by bronić rodzinne ogrody działkowe.  

 Bez wątpienia do sukcesu przyczyniły się także wystąpienia, okręgów oraz rodzinnych ogrodów działkowych, które na walnych zebraniach przyjmowały liczne stanowiska negatywnie oceniające pierwotny projekt ustawy.

Obecny projekt ustawy pokazuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pozytywnie odniosło się do części uwag zaproponowanych przez Związek. Zatem – mimo bardzo krótkiego czasu na zgłoszenie własnych uwag do projektu - warto było podjąć działania i zaprezentować opinię Krajowego Zarządu PZD oraz innych struktur PZD, które przyczyniły się do wprowadzenia zmian na korzyść rodzinnych ogrodów działkowych.

Projekt w dalszym ciągu nie jest doskonały, gdyż będzie można realizować inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące wbrew zapisom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jednakże Związek wyraża nadzieję, iż zapis wprowadzający ochronę przed lokalizowaniem tych inwestycji na terenach rodzinnych ogrodów działkowych skutecznie je obroni przed ewentualnymi likwidacjami.  

Obecnie Ministerstwo wystąpiło o ponowne uzgodnienia międzyresortowe, po których projekt będzie przedstawiony na posiedzeniu Rady Ministrów do akceptacji, a następnie będzie procedowany w Sejmie. Krajowy Zarząd PZD ma świadomość, iż droga Związku w tej sprawie nie została jeszcze zakończona. Nie wiadomo jakie propozycje do projektu będą mieli posłowie. Związek liczy, iż dalsze prace legislacyjne w Sejmie nie wprowadzą zmian w art. 5 ust. 2, który jest gwarancją dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Dlatego KZ PZD będzie śledził dalsze działania w zakresie niniejszego projektu ustawy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ROD.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r.

 

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106