26 marca 2018

W ostatnim czasie w mediach można przeczytać bardzo dużo informacji na temat tzw. specustawy mieszkaniowej. Powyższe wynika z faktu, iż w dniu 15 marca 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (z projektem można się zapoznać na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302 ). Projekt ten został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, jak i poddawany jest konsultacji społecznej. Termin konsultacji upływa pod koniec marca.

Krajowy Zarząd PZD niezwłocznie przystąpił do jego analizy. Do prac włączeni zostali wszyscy prawnicy w biurze Krajowego Zarządu PZD. Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD wystąpił do okręgów o przeanalizowanie projektu, zajęcie stanowisk i wypracowanie wniosków. Prawnicy z okręgów przekazali dotychczas do KZ PZD 8 opinii prawnych zawierających liczne zastrzeżenia w stosunku do powyższego projektu. Wszystkie opinie są ze sobą zbieżne i wskazują na realne niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą w obecnej wersji projekt ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców, w szczególności w dużych miastach, gdzie zapotrzebowanie na nowe osiedla mieszkaniowe jest większe, a wolnych terenów jest bardzo mało.

Polski Związek Działkowców, posiada 40 563 ha ziemi, na których funkcjonuje 4 638 rodzinnych ogrodów działkowych. W stosunku do 25 373 ha powierzchni ROD, Związek posiada tytuł użytkowania wieczystego bądź własność, co stanowi 63 % powierzchni łącznej ROD. Dzięki art. 75 i 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w stosunku do gruntów o łącznej powierzchni 4 999 ha, PZD uzyskał już potwierdzenie prawa użytkowania. Jednakże pozostaje jeszcze 5 355 ha, które do chwili obecnej nie zostały uregulowane. Zatem istnieje realne niebezpieczeństwo co do dalszych losów tych terenów, zwłaszcza biorąc pod uwagę projekt ustawy zaprezentowany przez Ministerstwo, co również zostało dostrzeżone w opiniach przygotowanych przez prawników w Związku.

W projekcie nie jest przywołana nasza ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednocześnie Związek został pominięty przy wyborze adresatów, do których Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wystąpiło o opinię. A przecież nasze ogrody położone są głównie w miastach i to dużych, gdzie występuje brak wolnych terenów. Budzi to niepokój, gdyż projekt jest nieprecyzyjny i nie wyklucza likwidacji ROD pod budownictwo mieszkaniowe. Zwłaszcza, że Związek w większości przypadkach nie jest właścicielem gruntów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe, gdyż należą one do gminy bądź Skarbu Państwa.

Uważamy, że obowiązkiem Krajowego Zarządu PZD jest poinformowanie zarządów ROD i działkowców o powyższym projekcie, gdyż w główniej mierze dotknie on właśnie działkowców. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale na chwilę obecną jej zapisy na to nie wskazują.

Każdy może włączyć się do konsultacji nad projektem, co z pewnością powinno pomóc autorom projektu wprowadzić poprawki, dzięki którym projekt nie tylko będzie realizował cel dla którego został przygotowany, ale jednocześnie będzie odbywało się to z poszanowaniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

PZD rozumie potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego i wprowadzenie udogodnień, które będą temu służyły, ale nie kosztem rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej. Ogrody służą 4 milionom ludzi w sposób bezpośredni, a wielu milionom w sposób pośredni, jako tereny zielone w miastach pełnych smogu i tereny do wypoczynku. Dlatego tak ważne jest ich dalsze istnienie oraz rozwój, w szczególności w dużych i średnich miastach.

Ponadto przyjęcie projektu w obecnej wersji wprowadzi jedynie chaos planistyczny, gdyż  ta sama rada gminy, która uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będzie mogła na wniosek dewelopera zmieniać je w przyspieszonym trybie, ignorując przy tym własne decyzje ze sfery polityki przestrzennej, które miały być realizowane przy pomocy planów. Zatem nawet te tereny ROD, które obecnie przewidziane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako zieleń działkowa mogą być potencjalnie zagrożone dokonywaniem m.in. przez deweloperów szybkich zmian poprzez umożliwianie na tych terenach budowy inwestycji mieszkaniowych bądź towarzyszących.

Ważne jest, aby zabezpieczyć istnienie ROD także poprzez włączenie samorządów do Otwartego Programu Rozwoju ROD, który Związek uchwalił  w tym roku i który został skierowany do realizacji. Związek dostrzega możliwość łączenia budownictwa mieszkaniowego z tworzeniem terenów zielonych. Jesteśmy otwarci i zainteresowani, aby przywrócić ideę ogrodnictwa działkowego z okresu przedwojennego, kiedy powstawanie ogrodów działkowych towarzyszyło budowie nowych osiedli.

Mamy dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i wskazanym byłoby aby projekt specustawy mieszkaniowej uwzględniał w pełni zapisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD.  

Związek zamierza aktywnie uczestniczyć w całej procedurze legislacyjnej, tak aby uchwalona w przyszłości ustawa nie zagrażała rodzinnym ogrodom działkowym, działkowcom oraz Związkowi.

Dlatego też na najbliższym posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r., temat ten zostanie szeroko omówiony, a następnie członkowie KZ PZD przyjmą stanowisko, które zostanie przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, celem jego uwzględnienia przy dalszym procedowaniu projektu.

 Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r.

 

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106