26 października 2018

Komunikat

dla Zarządów ROD z Okręgu Elbląg w przypadku zalania lub podtopienia terenów ROD

 

 

W związku z następstwami zalania, podtopienia terenów ogrodów działkowych w skutek deszczu nawalnego lub zalania terenów po podniesieniu się poziomu wód na terenie gminy Elbląg i miasta Elblągoraz wód lokalnych na terenie gmin Pasłęk, Braniewo, Pieniężno i innych miejscowości orazmając na uwadze coroczne zalewanie i podtapianie ogrodów na kanałem elbląskim w wyniku tzw. cofki a także ROD zlokalizowanych na terenach zalewowych należy postępować jak podano poniżej.

W związku z powyższym Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje, że ROD , które poniosą szkody w mieniu ogólnoogrodowymlub na indywidualnych działkach powinny powiadamiać od razu lokalne urzędy -wydziały kryzysowe  oraz składać pisma-wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz urzędów  w pozostałych miejscowościach tam gdzie ogrody zostały dotknięte zalaniem i podtopieniami.  Zarządy ROD powinny kierować w pierwszej kolejności pisma wnioski o uznanie szkód w mieniu ogólnoogrodowmlub na indywidualnych działkach do miejscowych władz samorządowych.

 

W pismach lub wnioskach należy podać jakiego obszaru dotyczy szkoda, jej faktyczny wymiar oraz najlepiej poprzeć ten stan dokumentacją fotograficzną, gdyż trzeba pamiętać, że opisane straty przyjdzie oszacować powołana do tego celu komisja z danego urzędu.

We wnioskach/pismach należy również wskazać czego oczekujemy od danego urzędu, czy świadczenia pieniężnego za poniesione szkody, czy też np. środkówna przeprowadzenia oczyszczenia instalacji ogrodowych, naprawy płotów czy zniszczonych elementów świetlic, zamulonych rowów, altan na działkach , zniszczonych upraw nieprzydatnych do spożycia , czy też np. wapna do zwapnowania terenu zanieczyszczonego po powodzi, podtopieniu lub zalaniu.

Informujemy, że jednocześnie należy przekazywać do Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu kserokopie złożonych do samorządów pism i wniosków wrazz dokumentacją zawierającą zakres szkód w mieniu ogólnogrodowymdot. m.i.n. zalanych i zniszczonych elementów trwałych świetlic, podmytych ogrodzeń głównych, zalanych studzienek instalacji wodnych i elektrycznych , zamulonych rowów, itp.) oraz osobno ilość, powierzchnię zalanych działek ogrodniczych oraz zakres strat z dokumentacja fotograficzną.

 

Nadmieniamy, że w przypadku braku pozytywnych decyzji ze strony samorządów na wniesione przez ROD wnioski/pisma Zarządy ROD mogą wystąpić z wnioskiem do Prezydium Krajowej Rady PZD, które może udzielić pomocy ROD na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w formie dotacji w zakresie infrastruktury ogólnogrodowejna podstawie wniosku zarządu ROD składanego za pośrednictwem okręgowego zarządu w Elblągu . Wzór wniosku zarządu ROD o dotację stanowi załącznik nr 1 do niżej wymienionej uchwały. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć kosztorys rzeczowo-finansowy do sporządzenia protokołu przez prezydium Okręgowego Zarządu PZD z oceny skutków klęski żywiołowej.

 

Uchwała nr 258/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz rozliczania”

 

Informujemy, że we wszystkich w/w sprawach prosimy o kontakt osobisty mailowy lub telefoniczny z Biurem OZ PZD w Elblągu przy ulicy Kościuszki 106, Tel. 55 233 81 06 Email: elblag@pzd.pl

 

Komunikat dla Zarządów ROD z Okręgu Elbląg w zakresie zalania lub podtopienia terenów ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106