03 lipca 2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD 

z dnia 2 lipca 2019 r. 

w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych

w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku

 

W bieżącym roku 2019 kończy się kadencja organów PZD na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych zakończyła się już szczególnie ważna i trudna kampania sprawozdawczo-wyborcza. Szczegółowe wyniki statystyczne oraz ocena walnych zebrań przekazana przez Okręgi PZD, były podstawą do opracowania przez Krajowy Zarząd PZD oceny walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2019 roku.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 25.06.2019 r. szczegółowo zapoznał się i omówił wyniki kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz wnioski z niej płynące. Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 26.06.2019 r. podjęła uchwałę w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku.

Krajowa Rada PZD stwierdziła, że walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się w 98,84% ROD. Większość zebrań odbyła się w II terminie, średnia frekwencja podczas walnych zebrań wyniosła 28,80%. W większości ogrodów walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się w statutowym terminie do dnia 15 maja.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że w zdecydowanej większości ROD walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wypełniły swoje zadania statutowe. Osiągnięty został zasadniczy cel, jakim było powołanie organów ROD na kadencję: w 437 ROD wybrano zupełnie nowe Zarządy, w 540 ROD nowe Komisje Rewizyjne ROD. W ponad 2 000 ROD organy się nie zmieniły, a w pozostałych ogrodach składy organów uległy częściowej zmianie. Wybrano również zgodnie z kluczem wyborczym przyjętym przez Krajową Radę PZD, delegatów na Okręgowe Zjazdy Delegatów, które wybiorą okręgowe władze na 4 letnią kadencję. Ogrodowe organy ROD rozliczyły się ze swojej działalności za poprzedni rok oraz całą kadencję.

Krajowa Rada PZD wskazuje, że w większości ROD korzystano z wytycznych przyjętych Uchwałą nr 455/2018 Krajowego Zarządu PZD z 25.10.2018 r. oraz wzorów dokumentów i kart pocztowych z zawiadomieniem o walnym zebraniu wydrukowanym i przekazanym bezpłatnie przez Jednostkę Krajową PZD, co bezpośrednio przyczyniło się do prawidłowości przygotowania i przebiegu walnych zebrań.

Pozytywnie ocenić należy zaangażowanie i pomoc członków okręgowych organów i pracowników biur, którzy obsłużyli 78,93% walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych, czuwając na ich prawidłowym przebiegiem oraz przekazując działkowcom m.in. ważne informacje nt. spraw związkowych. Mogli Oni wysłuchać i zebrać wnioski kierowane podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych do Krajowej Rady PZD, wśród których najczęściej wskazywanymi były: potrzeba kontynuowania działań Związku mających na celu ochronę praw działkowców i ogrodów, kontynuowanie pomocy finansowej dla ROD przy realizacji inwestycji i remontów, wzmocnienie bezpieczeństwa na terenie ROD, a także problemy związane z gospodarowaniem odpadami oraz naruszaniem Regulaminu ROD i innych przepisów związkowych. Działkowcy wskazywali także na potrzebę szkoleń zarówno dla nowych działkowców, jak również cyklicznego ich powtarzania dla wszystkich działkowców.

Krajowa Rada PZD zauważa jednak, iż mimo długich przygotowań do kampanii sprawozdawczo-wyborczej, powołania zespołów do obsługi walnych zebrań, przeprowadzenia szkoleń członków zarządów, a także członków zespołów do obsługi zebrań, nie wszystkie Okręgowe Zarządy PZD poradziły sobie z przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Niepokoi fakt, iż nie wszystkie walne zebrania zostały obsłużone przez przedstawicieli Okręgów i działkowcy nie otrzymali pomocy i wsparcia ze strony Okręgu. Nie przekazano im również wszystkich ważnych dla Związku informacji, co pozbawiło ich możliwości zabrania głosu w tych sprawach.

Krajowa Rada PZD podkreśliła, iż mimo wystąpienia tych niepokojących zjawisk, które wymagają wnikliwej analizy i oceny Okręgowych Zarządów, w większości ROD kampania sprawozdawczo-wyborcza zakończyła się powodzeniem i walne zebrania wypełniły swoje zadania statutowe.

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 2 lipca 2019 r.

 

 

Komunikat

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106