30 stycznia 2018

Członek każdego organu Związku potwierdza swoją obecność własnoręcznie złożonym podpisem na liście obecności. Lista obecności musi być wcześniej przygotowana i w odpowiedni sposób oznakowana – jakiego dotyczy organu PZD, w jakim dniu jest posiedzenie, kto imiennie z członków danego organu bierze udział oraz musi być miejsce na własnoręczny podpis uczestnika.

 

Walne Zebranie jest najwyższym organem Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i zgodnie z zapisem § 34 ust. 1 Statutu PZD, członkiem organu Związku może być wyłącznie członek PZD.

 

Wynika z tego, że w Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć tylko członkowie Związku oraz przedstawiciele organów władz wyższych Związku.

 

Pamiętać należy, że aby Walne Zebranie odbywało się zgodnie z przepisami Statutu PZD konieczne jest jednoznaczne udowodnienie, że uczestniczą w nim wyłącznie osoby uprawnione, a więc członkowie PZD z danego ROD. Stąd też niezmiernie istotnym elementem przygotowania przez Zarząd ROD walnego zebrania jest sporządzenie imiennej listy obecności na Walnym Zebraniu zawierającej imiona i nazwiska wszystkich członków PZD w ogrodzie. Tylko osoby wymienione na tak przygotowanej liście mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

 

W Walnym Zebraniu nie mogą uczestniczyć członkowie rodziny członka Związku w jego zastępstwie. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście (§ 14 ust.2 Statutu PZD) a więc prawo uczestniczenia w posiedzeniu organu Związku, mają wyłącznie członkowie zwyczajni PZD. Wszelkie zastępowanie członka PZD może tylko dezorganizować przebieg walnego zebrania, bowiem takie osoby nie mając prawa głosu tym samym nie mogą wypowiadać się w sprawach ogrodu, ani nie mogą głosować. Jeżeli w Walnym Zebraniu będą uczestniczyły osoby niebędące członkami PZD, trudno jest opanować i ustalić, kto może, a kto nie może głosować, stąd tak istotnym i ważnym jest sporządzenie przed Walnym Zebraniem listy obecności członków Związku.

 

Nigdy nie wolno wykładać kartki papieru, aby sami działkowcy wpisywali swoje imię i nazwisko i składali obok podpis, bowiem praktycznie nie sposób ustalić, kto z uczestników ma prawo czynnego udziału w Walnym Zebraniu. W sytuacji zaskarżenia ważności odbytego zebrania brak przygotowanej przez Zarząd ROD imiennej listy obecności członków PZD może stanowić podstawę ewentualnego unieważnienia odbytego Walnego Zebrania przez organ wyższego stopnia, a w konsekwencji poniesienie dodatkowych, zbędnych kosztów.

 

 Bogusław Dąbrowski

 

Z-ca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Członek każdego organu Związku potwierdza swoją obecność własnoręcznie złożonym podpisem na liście obecności. Lista obecności musi być wcześniej przygotowana i w odpowiedni sposób oznakowana – jakiego dotyczy organu PZD, w jakim dniu jest posiedzenie, kto imiennie z członków danego organu bierze udział oraz musi być miejsce na własnoręczny podpis uczestnika. 

Walne Zebranie jest najwyższym organem Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i zgodnie z zapisem § 34 ust. 1 Statutu PZD, członkiem organu Związku może być wyłącznie członek PZD.

Wynika z tego, że w Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć tylko członkowie Związku oraz przedstawiciele organów władz wyższych Związku.

Pamiętać należy, że aby Walne Zebranie odbywało się zgodnie z przepisami Statutu PZD konieczne jest jednoznaczne udowodnienie, że uczestniczą w nim wyłącznie osoby uprawnione, a więc członkowie PZD z danego ROD. Stąd też niezmiernie istotnym elementem przygotowania przez Zarząd ROD walnego zebrania jest sporządzenie imiennej listy obecności na Walnym Zebraniu zawierającej imiona i nazwiska wszystkich członków PZD w ogrodzie. Tylko osoby wymienione na tak przygotowanej liście mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

W Walnym Zebraniu nie mogą uczestniczyć członkowie rodziny członka Związku w jego zastępstwie. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście (§ 14 ust.2 Statutu PZD) a więc prawo uczestniczenia w posiedzeniu organu Związku, mają wyłącznie członkowie zwyczajni PZD. Wszelkie zastępowanie członka PZD może tylko dezorganizować przebieg walnego zebrania, bowiem takie osoby nie mając prawa głosu tym samym nie mogą wypowiadać się w sprawach ogrodu, ani nie mogą głosować. Jeżeli w Walnym Zebraniu będą uczestniczyły osoby niebędące członkami PZD, trudno jest opanować i ustalić, kto może, a kto nie może głosować, stąd tak istotnym i ważnym jest sporządzenie przed Walnym Zebraniem listy obecności członków Związku.

Nigdy nie wolno wykładać kartki papieru, aby sami działkowcy wpisywali swoje imię i nazwisko i składali obok podpis, bowiem  praktycznie nie sposób ustalić, kto z uczestników ma prawo czynnego udziału w Walnym Zebraniu. W sytuacji zaskarżenia ważności odbytego zebrania brak przygotowanej przez Zarząd ROD imiennej listy obecności członków PZD może stanowić podstawę ewentualnego unieważnienia odbytego Walnego Zebrania przez organ wyższego stopnia, a w konsekwencji poniesienie dodatkowych, zbędnych kosztów.

 Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 

 

Jakie znaczenie ma lista obecności dla ważności walnego zebrania członków PZD w ROD?

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106