17 grudnia 2018

Zasady rozliczania energii elektrycznej w ROD normuje uchwała Krajowego Zarządu PZD (ówczesnego Prezydium KR PZD) nr 285/2015 z dnia 5.11.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD oraz Regulamin ROD (§ 78).

Zgodnie z nimi, rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.

Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej na działce ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników, w które powinna być zaopatrzona każda działka w ROD podłączona do sieci energetycznej. W przypadku, gdy podlicznik znajduje się na terenie działki lub w altanie, działkowiec jest obowiązany osobie upoważnionej przez zarząd ROD umożliwić wejście na teren działki, celem dokonania odczytu licznika.

Podliczniki powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami. W przypadku licznika niespełniającego tych wymogów, podlicznik powinien być niezwłocznie wymieniony przez działkowca na spełniający powyższe kryteria. W przeciwnym razie, działkowiec może narazić się na zarzut pobierania energii elektrycznej niezgodnie ze wskazaniami licznika. Natomiast stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej stanowi podstawę do odłączenia energii od działki, zastosowanie sankcji ustawowych (wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej) oraz dochodzenie od działkowca naprawienia szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną.

Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD. Uchwała WZ w tej sprawie powinna określać m.in. szczegółowe zasady podłączenia działek do sieci energetycznej i korzystania z sieci przez działkowców oraz zasady rozliczania zużycia energii elektrycznej dotyczącej działek, w tym terminy dokonywania odczytów, rozliczeń i płatności. Natomiast określenie zasad, na jakich będzie dokonywany odczyt podliczników należy do zarządu ROD.

Działkowiec, którego działka została podłączona do sieci energetycznej zobowiązany jest do uiszczania opłaty za prąd w terminach określonych przez walne zebranie. W przypadku niedokonania płatności w terminie, zarząd ROD ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii może stanowić również podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw powinna wynikać z ww. uchwały walnego zebrania. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie, zarząd ROD winien powiadomić działkowca na piśmie.

MAP

 

 

Jakie są zasady rozliczania zużycia energii elektrycznej na działce?

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106