22 grudnia 2021

 

 

Szanowna Pani Minister!

Otrzymałam pismo od burmistrza Iławy skierowane do parlamentarzystów, a dotyczące prośby o parlamentarne wsparcie starań i propozycji sprzyjających rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych. Miniony, ale także trwający nadal stan epidemiczny uzmysłowił ważną rolę ogrodów działkowych w zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych, jak również w uzupełnianiu potrzeb żywnościowych.

Pismo burmistrza Iławy uogólnia analogiczne wezwania ze strony innych samorządów, na terenie których znajdują się ogrody działkowe. Aktywny w tym jest także Krajowy Zarząd PZD.

Do naszej dyspozycji jest pismo burmistrza Iławy do Pani Minister (OŚ.604.137.2021 z dnia 15.11.2021 r.). Pismo precyzuje stan faktyczny i proponuje rozwiązania, stąd zwolniona jestem z powtarzania bardzo merytorycznych argumentów.

Dotyczą one generowania znacznych opłat związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych, podczas gdy trudna sytuacja wielu rodzin nie pozwala na tak znaczące uszczuplenie budżetów domowych. Niezrozumiałe jest przy tym odmienne potraktowanie ROD i jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działkowcy, mimo że zagospodarowują odpady zielone w kompostownikach ogrodowych, muszą płacić opłatę za śmieci w pełnym wymiarze. Właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych w związku z kompostowaniem bioodpadów uprawnieni są natomiast do ubiegania się o zwolnienia z części opłaty za wywóz śmieci. Przyczynia się to również do zniechęcenia działkowców do prowadzenia racjonalnej, a zarazem selektywnej gospodarki odpadami.

Pojawia się także obawa, że odpady pochodzące z terenów ROD będą przepełniały pojemniki na bioodpady znajdujące się przy zabudowie wielorodzinnej, albo będą składowane w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Powodować to może naruszenie norm współżycia społecznego i konfliktogenne zróżnicowanie mieszkańców samorządów.

Pani Minister!

W trosce o rozwój ogrodów działkowych i ochronę środowiska zwracam się o podjęcie starań zmierzających do uporządkowania gospodarki odpadami na terenach ROD w duchu jednolitości traktowania działkowców, jak i właścicieli posesji mieszkalnych.

W związku z powyższym w imieniu samorządowców i działkowców prosiłabym o odpowiedź na pytania:

1. Czy nastąpi zmniejszenie maksymalnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - ROD, bądź zachowanie opłat na dotychczasowym poziomie?

2. Czy umożliwi się działkowcom występowanie o zwolnienie z części opłaty za wywóz odpadów komunalnych w związku z zagospodarowaniem części bioodpadów w indywidualnych kompostownikach ogrodowych? Niesprawiedliwy jest fakt, że z ww. zwolnień mogą skorzystać wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych.

3. Czy działkowcy będą mogli odpady zielone przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

Wyrażam nadzieję, że dobro wspólne, jakim są rodzinne ogrody działkowe, znajdzie swoje pozytywne miejsce w przyjmowanych rozwiązaniach legislacyjnych.

Z poważaniem

Monika FalejPosłanka Warmii, Mazur i Powiśla

Elbląg, 30.11.2021

Interpelacje Posłanki Moniki Falej w sprawie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106