09 marca 2024

 

Interpelacja nr 1456

do ministra rozwoju i technologii

w sprawie uwzględnienia wniosków Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców dotyczących treści załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. dotyczącego projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

Zgłaszający: Piotr Głowski, Maria Małgorzata Janyska

Data wpływu: 14-02-2024

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 7 lipca 2023 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszym celem nowelizacji ustawy są zmiany w przepisach dotyczących procedur, które przyspieszą czas sporządzania planów miejscowych. Jednak cały system zafunkcjonuje, gdy gmina uchwali plan ogólny, który zastąpi obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uchwalenie planu ogólnego gminy wymagane jest do końca 2025 r.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w momencie uzyskania informacji o etapie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...], w styczniu 2022 roku zgłosił do ministra rozwoju i technologii – do aktów wykonawczych 13 uwag i propozycji, które jednak nie zostały uwzględnione. W piśmie z dnia 12 maja 2022 r. - l. dz. 3370/2022, Polski Związek Działkowców zawarł uwagi wynikające z konsultacji publicznych (również w formie załączonej tabeli) do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […], których nie uwzględniono.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów jest, w formie załącznika pt. Charakterystyka stref planistycznych, wskazanych 13 stref, w tym tylko dwie z nich uwzględniają ogrody działkowe.

Wszystkie jednostki organizacyjne Polskiego Związku Działkowców obejmujące 4601 rodzinnych ogrodów działkowych są zaniepokojone tym rozwiązaniem. Uważają one, że w tabeli pt. Charakterystyka stref planistycznych powinna znaleźć się funkcja ZD - zieleń działkowa – przewidziana we wszystkich 13 strefach planistycznych rozporządzenia. Taki przepis dawałby gwarancję bezpieczeństwa użytkownikom ogrodów działkowych. Obecny jest zbyt ogólny i rodzi ryzyko dla dalszego istnienia oraz rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz stwarza zagrożenie likwidacji ich w przyszłości.

Biorąc powyższe pod uwagę powyższe, kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czy istnieje możliwość dostosowania przepisów w wyżej przywołanym rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 roku?

 

Interpelacja poselska do Ministra Rozwoju i Technologii

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106