31 sierpnia 2021

Na dzień 15 sierpnia 2021 r. w ROD odbyło się łącznie 2240 walnych zebrań sprawozdawczych (w tym 81 konferencji delegatów). Co przy 4601 rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w PZD daje łączny wynik 48,68%. Najwyższy odsetek przeprowadzonych WZ występuje w Okręgach: Śląskim (412 WZ – 69,59%), w Lublinie (102 WZ – 60,71%), Łódzkim (181 WZ – 59,74%).

Decyzja Krajowego Zarządu o możliwości odbywania WZ w ROD wyrażona w komunikacie z 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym, oznaczała, że do dnia 31 sierpnia 2021 r. tj. ustalonego terminu odbywania walnych zebrań ROD otrzymały realnie termin 77 dni na organizację i przeprowadzenie wszystkich walnych zebrań.

Z uzyskanych informacji wynika, że frekwencja podobnie jak w poprzednio analizowanych okresach jest bardzo zróżnicowana. Najniższa odnotowana dotychczas frekwencja wynosiła ok. 5%, zaś najwyższa została odnotowana ok. 73%. Zdecydowanie lepiej stan frekwencji wygląda w przypadku konferencji delegatów, gdzie najwyższa odnotowywana frekwencja wynosiła 100% wybranych delegatów, natomiast w żadnym przypadku nie spadła dotychczas poniżej 60%. Z posiadanych informacji wynika również, że z 2240 odbytych WZ przedstawiciele Okręgów obsłużyli 1592, co stanowi 71,07%. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji potwierdzono brak obsługi 136 WZ, co z kolei stanowi 6,07% wszystkich przeprowadzonych dotychczas zebrań. Potwierdzenie lub nie obsługi pozostałych WZ nie było dotychczas możliwe, dlatego też ww. informacja dotycząca stanu obsługi WZ ma charakter cząstkowy.

Okręgi podobnie jak w poprzednich okresach nie zgłaszały większych problemów z odbywanymi walnymi zebraniami. W przeważającej większości przypadków działkowcy ze zrozumieniem podchodzili zarówno do kwestii warunków odbywania WZ, jak konieczności jego odbycia z zachowaniem obowiązujących zasad.

Do Jednostki Krajowej PZD wpływają już pierwsze skargi na organizację i przebieg walnych zebrań ROD, zarzuty dotyczą przede wszystkim nieprawidłowości w zawiadomieniach działkowców o miejscu i terminie WZ. W związku z wyznaczaniem przez zarządy ROD terminów WZ na wrzesień br., coraz więcej Okręgów postuluje wydłużenie przez KZ PZD okresu kampanii bądź samodzielnie udziela zgód na odbywanie walnych zebrań sprawozdawczych.

Z przygotowanych dotychczas podsumowań płyną następujące wnioski:

  • Aktualne tempo odbywania walnych zebrań spowoduje, że na koniec sierpnia znaczna liczba ogrodów nie będzie w stanie odbyć walnego zebrania w wyznaczonym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Okręgi w dalszym ciągu powinny koncentrować działania na zapewnieniu obsługi jak najliczniejszej liczby walnych zebrań;
  • Żeby zdążyć przed kolejną falą pandemii, zarządy ROD i okręgi powinny doprowadzić do możliwie jak najszybszej organizacji WZ;

Przeprowadzone walne zebrania spełniają swoją rolę, sprawozdania są przyjmowane, a ROD mają zapewnioną możliwość funkcjonowania, podejmowania i prowadzenia inwestycji oraz remontów, jak również ubiegania się o dotacje na te cele;

Dotychczasowe wyniki oraz tempo przebiegu kampanii wskazuje, że do dnia 31 sierpnia WZ odbędą się jeszcze ok. 587 ROD, a więc łącznie w ok. 2827 ROD, co stanowi 61,44 % wszystkich ROD zrzeszonych w PZD.

Natomiast pełnego podsumowania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych 2021 r. Krajowy Zarząd PZD dokona na posiedzeniu po przekazaniu informacji o wynikach na koniec okresu sprawozdawczego po 31 sierpnia 2021 r. W zależności od dalszych potrzeb podjęte zostaną również odpowiednie działania i decyzje w sprawie.

W związku z powyższym oraz mając na względzie kluczowe dla działalności ROD znaczenie walnych zebrań wskazuje, że mimo wzrastającego z każdym kolejnym dniem ryzyka powrotu obostrzeń zarządy ROD i Okręgowego zarządy powinny zrobić wszystko, aby walne zebrania jak najszybciej zostały przeprowadzone we wszystkich ogrodach działkowych.

Należy jednak wskazać, że mając na względzie aktualny stan przebiegu kampanii WZ nie przewiduje konieczności wprowadzenia i dopuszczenia do stosowania nadzwyczajnych form przeprowadzania WZ. Dane dokumentujące dotychczasowy przebieg kampanii walnych zebrań jednoznacznie wskazują bowiem, że rozwiązania przyjęte i funkcjonujące w tym roku są wystarczające i stwarzają warunki i możliwość odbycia walnych zebrań we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Marcin Juszczel

Wydział Prezydialny

JK PZD

 

 

Informacja z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych ROD w dniach 1-15 sierpnia 2021 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106