08 czerwca 2017

 

W dniu 7 czerwca br. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw skarg powołanej przez Krajową Radę PZD, któremu przewodniczył Pan Jerzy Adamski.

Działając na podstawie § 45 Statutu PZD na XIII posiedzeniu, Krajowa Rada uchwałą nr 5/XIII/2017, z dnia 24 maja 2017 r. powołała Komisję do spraw skarg.

Do zadań Komisji należy badanie zgłaszanych skarg, metod dotychczasowego ich rozpatrywania, składanie dla Prezydium Krajowej Rady PZD ocen, wniosków i propozycji zarówno w sprawach indywidulanych jak i  rozwiązań systemowych. Prawo kierowania spraw do Komisji posiada Prezydium KR PZD oraz Prezes PZD.

W skład Komisji zostali powołani działacze związkowi, posiadający wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne co pozwala na rzetelne rozpatrywanie złożoności zgłaszanych spraw.

Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia były sprawy, które ze względu na stopień zawiłości nie znalazły swojego finału w dotychczas prowadzonym postępowaniu wewnątrzzwiązkowym. Komisja zajęła stanowisko w sprawie dwóch odwołań oraz zapoznała się ze sprawami dotyczycącymi trwających konfliktów w 5 ogrodach.

Członkowie Komisji do spraw skarg uzgodnili już kolejny termin posiedzenia, wyznaczając je na dzień 28 czerwca 2017 roku.

 

[VLS]

 

Informacja z posiedzenia Komisji do spraw skarg Krajowej Rady PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106