28 lipca 2020

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2019 rok

przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

 

W dniach 20-22 lipca 2020 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2019 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD,

- sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego PZD, Funduszu Samopomocowego PZD, Funduszu Obrony ROD, Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD oraz Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib dla Zarządów ROD zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniach 11-13 lutego 2020 roku oraz zatwierdzone Uchwałą Krajowej Rady PZD w dniu 10 czerwca 2020 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły w 2019 roku oszczędną gospodarkę finansową.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym z Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont PZD.

W dniu 22 lipca 2020 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD  podjęła Uchwałę     Nr 2/IV/2020, która w § 2 stwierdza, że „Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 138 pkt.4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2019 rok i jego zatwierdzenie.”.

 

Przewodnicząca

 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 inż. Maria Fojt

 

Warszawa, dnia 23.07.2020 r.

 

 

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2019 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106