26 czerwca 2019

W dniach 17-19 czerwca 2019 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2018 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2018 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD.  Wszystkie sprawozdania na wniosek komisji rewizyjnych zostały przyjęte uchwałami przez organy do tego upoważnione, czyli Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD w ROD oraz członków Okręgowych Rad PZD.,

- sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego PZD, Funduszu Samopomocowego PZD, Funduszu Obrony ROD, Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD oraz Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib dla Zarządów ROD zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniach 21-23 stycznia 2019 roku oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD w dniu 24 stycznia 2019 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły w 2018 roku oszczędną gospodarkę finansową.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym z Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont PZD.

W dniu 19 czerwca 2019 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD podjęła Uchwałę Nr 6/XX/2019, która w § 2 stwierdza, że „Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 138 pkt.4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2018 rok i jego zatwierdzenie.”.

W trakcie posiedzenia Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uchwaliła plan pracy Komisji w 2019 roku, omówiła przeprowadzone kontrole w ROD „Podgórki” w Skawinie, ROD „Dworzec Gdański” w Warszawie i ROD „Generalska” w Warszawie oraz w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie a także rozpatrzyła odwołania od uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Łodzi, Katowicach i Warszawie podejmując stosowne uchwały.

 Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, inż. Maria Fojt

 

 

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2018 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106