03 stycznia 2021


 

 

W dniu 21 grudnia 2020 roku odbyło się II nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, które zarazem było pierwszym posiedzeniem w formie hybrydowej. Z uwagi na specyfikę tego posiedzenia nie ustrzeżono się na początku problemów technicznych w zakresie łączności pomiędzy uczestnikami ale nie wpłynęło to na jego ostateczny pozytywny wyniki i ważność. W posiedzeniu brała udział Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – kol. Ludgarda Kordykiewicz oraz Główna Księgowa Okręgu p. Bożena Raszkowska .

W posiedzeniu członków Okręgowej Rady wzięła również udział Pani Zofia Rut – Skórzyńska - Kierownik Wydziału Organizacyjnego JK PZD oddelegowana na nasze posiedzenie przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana mgr. inż. Eugeniusza Kondrackiego.

Zebrani uczcili pamięć Zbigniewa Żyluka, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesa Zarządu ROD „Modrzewina w Elblągu”, który 18 listopada br. odszedł od nas na zawsze do „niebiańskich” ogrodów.

Zatwierdzono porządek obrad a po wyborze protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.

Aktualną sytuację w Związku z uwzględnieniem Okręgu, omówił jego Prezes Zygmunt Wójcik m.in. w oparciu o materiały z obrad Krajowej Rady PZD w dniu 3 grudnia br. W swoim wystąpieniu poruszył ocenę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i biura okręgu w okresie pandemii, podsumował kampanię sprawozdawczą w ROD w 2020 r. mówiąc również o prognozach JK PZD w sprawie ich organizacji w 2021 roku. Zaapelował również do członków rady o większą aktywność i współdziałanie z ROD w przedmiocie ich wystąpień o zmianę proponowanych zapisów w projekcie ustawy o inwestycjach w sprawie przeciwdziałania skutkom suszy, na temat pozyskiwania środków finansowych na realizację programu Rozwoju ROD oraz na inwestycje i remonty czy też modernizację starzejącej się infrastruktury ogrodowej szczególnie od samorządów a także zwrócił uwagę na problemy w zakresie utrzymania i funkcjonowania niektórych zarządów w dobie epidemii zwrócił też uwagę na szersze współdziałanie w zakresie szkolenia nowych działkowców w oparciu o opracowywany przez OZ nowy program sieciowy, który mamy zamiar wdrożyć do praktyki z początkiem nowego roku.

Z uwagi na to, że było ostatnie posiedzenie OR w tym roku, podstawowym jego zadaniem było podjęcie i zatwierdzenie uchwał dotyczących podstawowych spraw organizacyjnych i finansowych OZ i ROD, które zostały przyjęte jako projekty przez Okręgowy Zarząd i wymagały zatwierdzenia przez Okręgową Radę. Jak stwierdził Prezes Okręgu przyczyną takiego stanu rzeczy, był realny brak możliwości zebrania członków rady z przyczyn epidemiologicznych, które doświadczyły w ostatnim okresie naszych członków. Sporo uwagi w czasie posiedzenia poświęcono tematowi podsumowania realizacji programu działania, planu pracy za 2021 r. oraz innym sprawom organizacyjnym, które z uwagi na szczególny czas były niełatwe do pełnej realizacji a kolejny rok również może być nadal trudny, jeżeli nie poprawi się sytuacja epidemiologiczna w całym kraju.

Następnie gość naszego posiedzenia p. Zofia Rut – Skórzyńska szczegółowo przedstawiła najważniejsze tematy z obrad KR PZD w dniu 03.12.2020 roku w tym m.in. założenia nowego programu Polskiego Związku Działkowców „Bioróżnorodność w ROD”, którego celem jest propagowanie postaw proekologicznych i wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na temat roli bioróżnorodności w ROD, dotyczące aktywności Związku w zakresie rozwoju ROD, oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, aktywności Związku w zakresie rozwoju ROD, projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, respektowaniu praw działkowców przez Wody Polskie oraz decyzje JK w sprawie przeprowadzania walnych zebrań w roku 2021 roku a także na temat ograniczeń uniemożliwiających uczestniczenie w budżetach obywatelskich ogrodom działkowym oraz zagadnienia nad którymi pracuje Krajowy Zarząd, a mianowicie dotyczące wpływu na bezpieczeństwo, czy interesy środowiska działkowców w Polsce. Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękowała członkom Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracownikom merytorycznym biura za zaangażowanie w codzienną pracę oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.


 

Następnie przystąpiono do omówienia i przedstawienia uczestnikom posiedzenia bardzo licznych do podjęcia w tym dniu uchwał, które jak wspomniano wcześniej zostały przyjęte jako projekty przez Okręgowy Zarząd. Na jednogłośnie przegłosowany przez uczestników posiedzenia wniosek Prezesa, odstąpiono od powtórnego czytania pełnych treści merytorycznych sprawozdań oraz stanowisk i opinii OKR na rzecz przedstawienia finalnej oceny i uzyskanych, bądź planowych wyników finansowych w poszczególnych zakresach a następnie poddano pod głosowanie i zatwierdzono niżej wymienione uchwały:

-Uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Okręgowej Rady PZD w Elblągu;

-Uchwałę o zatwierdzeniu zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Pracy Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

-Uchwałę o zatwierdzeniu zatwierdzenie rocznego Planu Pracy Okręgu PZD w Elblągu;

-Uchwałę o zatwierdzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu za rok 2019

-Uchwałę o zatwierdzeniu zatwierdzenia preliminarzy finansowych Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu na 2020 rok

-Uchwałę o zatwierdzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Elblągu za 2019 rok

-Uchwałę o zatwierdzeniu zatwierdzenia preliminarzy finansowych ROD PZD w Elblągu na 2020 rok

-Uchwałę o zatwierdzeniu rozwiązania komisji problemowych stałych przy Okręgowej Radzie Polskiego Związku Działkowców w Elblągu

-Uchwałę o zatwierdzeniu powołania komisji problemowych stałych przy Okręgowej Radzie Polskiego Związku Działkowców w Elblągu
-Uchwałę o zatwierdzeniu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Elblągu

Z uwagi na wyczerpujący przebieg posiedzenia nie wystąpiła potrzeba szerokiej dyskusji, której część ujawniła się w trakcie posiedzenia w postaci uwag i poprawek do wnoszonych projektów oraz do przebiegu posiedzenia w nowym regulaminowym układzie. W związku z tym przystąpiono do spraw różnych. Prezes Okręgu poinformował, że uzupełnienie składu OR wskutek wygaśnięcia mandatu jednego z naszych członków, będzie przedmiotem, jak stwierdził, najbliższego posiedzenia OR na początku 2021 roku.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Okręgu złożył życzenia świąteczne dla członków Okręgowej Rady, Komisji Rewizyjnej i Krajowego Zarządu ze szczególnym zwróceniem uwagi na tych naszych kolegów i koleżanki, którzy w tym czasie pozostają w izolacji bądź w szpitalach, życząc wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu na łono rodziny z uwagi na zbliżającą się Wigilię i Święta Bożego Narodzenia.

Dyrektor Biura

Zygmunt Wójcik

II posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, jako pierwsze w formie hybrydowej 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106