01 lutego 2018

Zebrane do tej pory – pozytywne – doświadczenia związane z działalnością kolegiów prezesów, były podstawą dla Prezydium KR PZD do podjęcia w dniu 14 listopada 2017 r., uchwały nr 147/2017 w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów, która ustanawia obowiązek powołania kolegiów prezesów przez Prezydia Okręgowych Zarządów dla przedstawicieli wszystkich ogrodów działkowych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rola, jaką odgrywają istniejące i sprawnie funkcjonujące kolegia reprezentując wspólne interesy ROD na danym terenie – jest nieoceniona.

W skład kolegiów powstających w tym roku na terenie całego kraju powoływani będą prezesi lub wiceprezesi zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pierwsze posiedzenia każdego z kolegiów zostaną zwołane i poprowadzone przez prezesów OZ PZD, na których to kolegia wybiorą swoich przewodniczących, zastępców i sekretarzy koordynujących prace. Prezesi kolegiów podejmą następnie decyzje, gdzie chcą prowadzić swoje posiedzenia i w siedzibie którego zarządu przechowywana będzie dokumentacja prac kolegiów. Treść uchwały dość precyzyjnie wskazuje, jak powinny wyglądać prace kolegiów, mających zapewnić funkcjonowanie, rozwój i wspólną politykę ogrodów działkowych na danym terenie. Ponadto, Uchwała wytycza kolegiom kierunki działania i rodzaje aktywności, które mają podejmować w swoich poczynaniach.

Tytułową ideą przyświecającą tworzeniu kolegiów jest stworzenie dodatkowej struktury poziomej reprezentującej Związek i wykonującej pracę organiczną w każdym samorządzie lokalnym. Władze krajowe i okręgowe PZD są zgodne co do tego, że funkcjonowanie ogrodów działkowych reprezentujących wspólny front, stanowiska i postulaty jest niezbędne w celu zapewnienia dalszego istnienia organizacji i przyświecających jej wartości.

Kolegia podobnie jak Rodzinne Ogrody Działkowe powinny ponadto służyć społeczności w zakresie ochrony i dbania o środowisko naturalne. Pożądanym efektem działalności kolegiów, będzie uzyskanie głosu opiniotwórczego podczas obrad na przyszłych sesjach rad gmin, na których rozstrzygane są najistotniejsze kwestie społeczności lokalnych. Ich działalność wpłynie również na zwiększenie dostępności i zaangażowania ROD dla realizacji programów obywatelskich. Występowanie jako jeden kolektyw reprezentujący wspólne interesy ma wiele zalet. Przede wszystkim dzięki takiemu podejściu urzędy nie będą już zalewane wieloma wnioskami o przyznanie środków na realizacje inwestycji na rzecz de facto jednej organizacji. Tym samym zostanie im zdjęty z barków ciężar i konieczność wartościowania oraz dokonywania wyborów ogrodów, na które zechcą przeznaczyć środki. Kolegium z wypracowanym wcześniej stanowiskiem, będzie zwracać się o finansowanie inwestycji tam, gdzie jest to najpotrzebniejsze i było wcześniej uzgodnione w trakcie prac. Kolegium stanie się w ten sposób dysponentem środków uzyskanych za pośrednictwem samorządów. Dzięki takiemu podejściu ogrody uzyskają znaczną pomoc w zakresie realizacji zadań, jak chociażby konieczność sfinansowania i budowy siedzib dla administracji ROD tam, gdzie jeszcze ich nie ma, a muszą powstać w najbliższym czasie. Budynki administracji pozwolą na bezpieczne przechowywanie dokumentów oraz odpowiednie zabezpieczanie przetwarzanych przez władze ogrodów danych osobowych i dostosowanie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2016/679) ws. ochrony danych osobowych zwanego potocznie „RODO”.

Zaktywizowanie władz samorządowych przez wpływ kolegiów spowoduje podjęcie szerokiej współpracy z ROD nastawionej na realizację polityki oświatowej z miejscowym samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, a także pozwoli promować ideę ogrodnictwa działkowego wśród lokalnej społeczności. Organizowanie na szeroką skalę obejmujące swoim zasięgiem teren całej gminy, miasta czy powiatu obchody „Dni Działkowca” oraz innych świąt i uroczystości bez wątpienia przyczynią się sprawie ogrodów działkowych.

Temat powoływania i funkcjonowania kolegiów prezesów był szeroko omawiany podczas narady prezesów, która odbyła się w dniach 24-25 stycznia 2018 r. w Warszawie. Pozytywnymi doświadczeniami z działalności kolegiów ze wszystkimi zgromadzonymi podzielili się wówczas prezesi OZ w Poznaniu i we Wrocławiu. We Wrocławiu, gdzie szybko dostrzeżony został potencjał płynący z posiadania sprawnie działających kolegiów. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku działalność rozpocznie 26 nowo powołanych kolegiów prezesów ROD. Wrocławskie kolegia planują skupić swoją działalność na radach osiedli (lokalnych jednostkach pomocniczych Rady Miejskiej Wrocławia), w celu zapoczątkowania bezpośredniej współpracy z lokalnymi władzami. Poznań z kolei już dawno zorganizował kolegia w powiatach na terenie całego okręgu oraz gminnych na terenie powiatu poznańskiego (okalającego miasto Poznań) i w samym mieście, gdzie funkcjonuje 5 kolegiów dzielnicowych. W mniemaniu Prezesa OZ w Poznaniu Pana Zdzisława Śliwy działalność całego okręgu opiera się obecnie na sprawnym funkcjonowaniu kolegiów, bo ułatwia to przeprowadzanie wielu procesów w całej organizacji w zakresie sprawozdawczości etc.

Ostatecznie uzgodniono, że kolegia prezesów, we wszystkich okręgach PZD, rozpoczną prace do końca czerwca 2018 roku. 

Marcin Juszczel

Wydział Prezydialny KR PZD

 

 

Idee i zasady funkcjonowania kolegiów prezesów

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106