Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

I czytanie projektu nowelizacji ustawy śmieciowej

W dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 19:15 odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495).

Projekt nowelizacji przedstawił Minister Środowiska – p. Henryk Kowalczyk, który omówił jego najważniejsze założenia oraz wyraził nadzieje, że „te propozycje doprowadzą do wypracowania lepszego systemu zbiórki odpadów, a z biegiem czasu zlikwidują również praktyki monopolistyczne i doprowadzą do realnego obniżenia cen dla mieszkańców albo przynajmniej do zahamowania ich wzrostu”. Przypominamy, że dzięki zabiegom PZD, nowelizacja przewiduje zmiany w naliczaniu opłat korzystne dla ROD m.in. poprzez rezygnację z objęcia ROD ryczałtowym systemem odbioru odpadów, wprowadzenie maksymalnych stawek opłat za wywóz śmieci, umożliwienie decydowania o objęciu ROD systemem gminnym czy też wprowadzenie możliwości powrotu do indywidualnych umów na wywóz odpadów.

Następnie odbyła się dyskusja, w której głos zabrali: Marek Kwitek (PiS), Ryszard Wilczyński (PO-KO) oraz Andrzej Maciejewski (Kukiz 15). Posłowie występując w imieniu kół i klubów pozytywnie przyjęli proponowane rozwiązania, z kilkoma tylko zastrzeżeniami (niedotyczącymi ROD). Wyrazili również poparcie dla dalszych prac nad projektem.

Projekt ustawy został przekazany do rozpatrzenia do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sprawozdaniu z posiedzenia Sejmu RP: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/0C474E4DEAF4F320C12584190012268A/%24File/82_b_ksiazka.pdf.

 

MAP

 

 

14 czerwca 2019