11 stycznia 2017

Wszystkie zarządy ROD, które chciałyby uzyskać wersję elektroniczną formularzy do przeprowadzenia w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, jak również obowiązujące druki do sporządzenia sprawozdań i opracowania preliminarzy finansowych, prosimy o zwrócenie się do biur okręgów PZD, które nimi dysponują.

Jednocześnie przypominamy, że wytyczne i druki przyjęte Uchwałą Nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadziło wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016, 2017 i 2018, więc są aktualne dla walnych zebrań, które odbędą się w 2017 r. Jedynym nowym dokumentem jest wzór uchwały walnego zebrania w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Wzór tego wniosku jest załącznikiem do Uchwały Nr 415/2016 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 2016 r., która została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 8/2016 i załączona do pakietu obowiązujących formularzy przekazanych do ogrodów również z tym Biuletynem.

Ponadto informujemy, że Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 16 listopada 2016 roku podjęło uchwałę nr 423/2016 w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych ROD do końca bieżącej kadencji oraz uchwałę nr 424/2016 w sprawie przyjęcia wytycznych dla rodzinnych ogrodów działkowych PZD w sprawie opracowania preliminarzy finansowych ROD do końca bieżącej kadencji wraz z obowiązującymi drukami finansowymi, które również będą obowiązywały do końca bieżącej kadencji. Niniejsze wytyczne wraz z drukami finansowymi ROD dotyczącymi zarówno sprawozdań, jak i preliminarzy, Krajowa Rada PZD wydrukowała dla każdego ROD i przekazała do okręgów PZD, aby zostały wręczone przedstawicielom wszystkich ROD na naradach szkoleniowych.

ZRS

 

 

Formularze do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz sporządzenia sprawozdań i preliminarzy finansowych - 12.01.2018

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106