08 czerwca 2021

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie  Gminy Miasto Elbląg§ 1. Postanowienia ogólne1. Regulamin określa zasady, tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji celowych udzielonych Rodzinnym Ogrodom Działkowym z budżetu Miasta Elbląg na podstawie Uchwały Nr XXV/468/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji  z budżetu Miasta Elbląg podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.§ 2. Zasady udzielania dotacji1. Rodzinne Ogrody Działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Gminy Miasto Elbląg mogą otrzymać z budżetu Miasta dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem pod warunkiem, że w budżecie Miasta  będą zabezpieczone środki finansowe na ten cel.2. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.3. Dotacja w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 60% kosztów realizacji zadania, ale w kwocie nie większej niż 6.000,00 zł nakładu na realizację zadania, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.4. Dotacja może być udzielona dla danego ROD nie częściej niż raz na 2 lata.5. Dotacja jest udzielana na rok budżetowy.6. Przyznane środki finansowe z dotacji należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończeniarealizacji zadania nie później niż do 14 grudnia danego roku budżetowego.7. Dotacja powinna być wydatkowana zgodnie z Ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieńPublicznych.8. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z realizacją zadania poniesione przed dniem zawarciaumowy na udzielenie dotacji jak również po terminie zakończenia realizacji zadania.§ 3. Tryb udzielania dotacji1. Postępowanie o udzielenie dotacji odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.2. Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielenie dotacji ogłasza Prezydent Miasta Elbląg. Termin przyjmowania ofert zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu i na tablicy  ogłoszeń Urzędu.3. Ofertę o udzielenie dotacji należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie ogłaszanym każdorazowo przez Prezydenta Miasta.4. Oferta musi być podpisana przez  osobę/osoby  upoważnioną/upoważnione przez stowarzyszenie ogrodowe do reprezentowania ROD.5. Oferta może zostać złożona przez ROD na realizację tylko jednego zadania w danym roku.6. Do oferty należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu,2) projekt (jeśli jest wymagany),3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane,4) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 4. Rozpatrywanie ofert1. Kompletne i prawidłowo wypełnione oferty będą rozpatrywane według kolejności składania ofert, aż do wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Elbląg na dotacje celowe dla ROD. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Elblągu.2. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.3. Złożone oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta.4. Przy rozpatrywaniu ofert o udzielenie dotacji Komisja Konkursowa będzie oceniała:

1) stan zagospodarowania ROD,2) stan techniczny istniejącej infrastruktury ogrodowej,3) braki w wyposażeniu w infrastrukturę ogrodową,4) udział środków własnych ROD ubiegającego się o dotację,5) wpływ realizacji zadnia na poprawę warunków do korzystania przez działkowców z terenu ROD lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.

 

5. Ocena merytoryczna ofert na udzielenie dotacji następuje na podstawie kryteriów zawartych w karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Rodzinne Ogrody Działkowe, których oferty nie zostały rozpatrzone, ponieważ były niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie zostają poinformowane pisemnie o odmowie przyznania dotacji.

§ 5. Udzielenie dotacji

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy na realizację zadania, w której określa się obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji.

2. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności:

1) dane ubiegającego się o dotację,2) kwotę dotacji, tryb i termin jej przekazania,3) szczegółowy opis zadania (w tym cel, na jaki dotacja zostanie przyznana) i termin wykonania,4) termin wykorzystania dotacji,5) termin i sposób rozliczenia dotacji,6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,7) sposób kontroli realizowanego zadania i prawidłowości wykorzystania dotacji.

3. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Przyznana dotacja przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez ROD nie później niż  w ciągu 30 dni  kalendarzowych od daty podpisania umowy.

§ 6. Kontrola1. Osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta może dokonać kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu. ROD na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć dokumenty dotyczące realizacji zadania oraz udzielić wyjaśnień w określonym przez kontrolującego terminie.

3. Celem kontroli jest sprawdzenie:

1) stanu realizacji zadania,2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,3) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania.

Pliki dołączone do informacji:

Czytaj więcej na https://info.elblag.pl/37,65839,Dotacje-dla-Rodzinnych-Ogrodow-Dzialkowych.html#ixzz737SPFDKC

 

 

Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106