20 maja 2020

Od poniedziałku 18 maja rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.

W programie mogą wziąć udział: a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Sfinansowanie działania obejmuje łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Aby wziąć udział w programie należy: 1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie - usunięcie.

2. W zgłoszeniu podać miedzy innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się: a) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości - w przypadku osób fizycznych, b) kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych, c) uchwałę PZD ustanawiającą na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno – prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki - w przypadku członka Polskiego Związku Działkowców lub umowa dzierżawy działkowej bądź inny dokument, d) kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i unieszkodliwienie, e) informacje o wyrobach zawierających azbest.

Więcej informacji i formularze wniosków w zakładce " Dofinansowanie do usuwania azbestu" 

  http://www.noweskalmierzyce.pl/pl/news/dofinansowanie-do-usuwania-azbestu-wnioski-od-18-maja

 

źródło : noweskalmierzyce.pl

 

 

Dofinansowanie do usuwania azbestu - wnioski od 18 maja

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106