05 listopada 2020

Funkcjonujące już oraz tworzone nowe ośrodki finansowo księgowe w okręgach, mają jeden podstawowy cel – usprawnić obsługę finansowo księgową ROD.

Ośrodki są jednostkami pomocniczymi dla okręgu ale są jednocześnie jednostkami samofinansującymi się. Oznacza to, że nie pracują dla zysku lecz dla poprawy efektywności obsługi ogrodu. 

Poprawę obsługi księgowej należy postrzegać w wielu aspektach.

Rozłożenie kosztów stałych funkcjonowania OFK na większą ilość obsługiwanych pomiotów, siłą rzeczy przynosi wymierny efekt ekonomiczny. Ośrodek musi być konkurencyjny w stosunku do każdej innej formy obsługi księgowej ROD.

Zatrudnianie w ośrodku wysokokwalifikowanych księgowych, z określonym doświadczeniem, jest gwarancją poprawy jakości obsługi we wszystkich dziedzinach.

OFK w okręgach prowadzone są w oparciu o jednolite przepisy związkowe, stąd ustrzegamy się przed popełnianiem błędów , które zdarzają się dość często przy obsłudze ROD w systemie rozproszonym, prowadzonym przez osoby o różnym przygotowaniu specjalistycznym.

OFK prowadzone są na bazie programu DGCS System, programu tworzonego na potrzeby PZD. System taki powoduje ujednolicenie obsługi, skrócenie czasu obsługi, systemową komplementarność w Związku oraz perfekcję w pełnym zabezpieczeniu obsługi, wymaganej przez instytucje zewnętrzne (ZUS, GUS, US).

Nie można zapominać także o aspektach organizacyjnych. Jeżeli udaje się powiązać funkcjonowanie OFK z terytorialną działalnością kolegiów prezesów zarządów ROD, to uzyskuje się wówczas dodatkowo walor organizacyjny – koncentrację. Pozwala to na potanienie obsługi i lepsze możliwości prowadzenia szkoleń.

Nie bez znaczenia dla ROD jest stabilizacja kosztów obsługi, przez odpowiednie, z wyprzedzeniem planowanie kosztów.

Przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, ciążące na zarządach ROD, a zbiorami danych osobowych z natury rzeczy musi dysponować księgowość, w systemie rozproszonym stwarzają większe niebezpieczeństwo wejścia w konflikt z przepisami RODO, których skutki są dotkliwe. 

OFK, w tym aspekcie, ma pełną możliwość sprostania rygorystycznym przepisom, a zarazem  odciążenia w tym zakresie zarządów ROD.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie korzyści płynące z zawarcia umowy przez zarząd ROD z OFK, to podnoszone wszelkie inne „zalety” księgowych w ROD lub  zewnętrznych ośrodków pracujących na innych zasadach, w celach osiągnięcia zysków, są znikome i racjonalnie nieuzasadnione. 

Funkcjonowanie poza ośrodkiem stwarza wiele niekorzystnych zjawisk, co winno być brane pod uwagę jeżeli zarząd ROD, reprezentuje wyłącznie interesy działkowców ogrodu i swoje. Stąd zachodzi pilna potrzeba dokonania głębokiej analizy oraz podjęcia rozsądnej decyzji przez każdy zarząd ROD, który dzisiaj jeszcze znajduje się poza OFK.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

DODATNIE ASPEKTY PRZYNALEŻNOŚCI ROD DO OFK

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106