31 marca 2021

OGŁOSZENIE O Z ZAMÓWIENIU

I .

Z A MA W I A JĄ C Y :   

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Teligi”

w Elblągu przy

ul. Okrężnej.

I I .

P R Z E D MI O T   Z A M Ó W I E N I A : 

Budowa zalicznikowanych linii sieci elektroenergetycznych nn  0,4KV

zasilających zespół Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. "Teligi" przy ulicy Okrężnej, dz. 300 obręb 0029 Elbląg, jednostka ewidencyjna 286101_1 Elbląg.

1.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU

ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest budowa zalicznikowanych

linii elektroenergetycznych nn 0,4kV zasilających zespół

ogródków działkowych na terenie ROD im. Teligi w Elbląg, ul. Okrężna, dz. 3

00 obręb 0029 Elbląg.

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres

prac:

a.

Budowa kabla energetycznego nn typu YKXS 5x16mm

2

 (L=5m),

b.

Budowa kabla energetycznego nn typu YAKXS 4x120mm

2

 (L=476m),

c.

Budowa kabla energetycznego nn typu YAKXS 4x70mm

2

 (L=782m),

d.

Budowa złączy pomiarowych z podlicznikami 1-fazowym

i (13 kpl.).

2.

T E R MI N   W YK O N A N I A   Z A M Ó W I E N I A : Zakończenie: 30.06.202

1

 r.

III.

PROCEDURA:

1.

T R Y B  UD Z I E LE N I A   Z A MÓ W I E N I A : Pisemny przetarg nieograniczony.

2.

K R YT E RI A   O C E N Y  O F E RT :

A.

Cena

-

100%

IV.

I N F O R MA C J E   A D MI N I ST R A C Y JN E :

1.

Projekt Techniczny można uzyskać: u Zamawiającego -

ROD im. Teligi

zlokalizowanym przy ul. Okrężnej w

 dniach: ...

01.04.2021r.do 02.04.2021r

., w

godzinach:

15:00 ÷ 16:00 po wcześniejszym umówieniu się.

2.

Warunkiem otrzymania projektu technicznego jest wniesienie opłaty w

wysokości: 50,- zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt

00/100) gotówką w kasie ROD,

lub przelewem na konto bankowe w banku: Braniewsko-Pasłęcki BS O/Elb

ląg

nr    68 8297 0008 0002 8916 2000 0010

3.

Termin składania ofert upływa dnia: 14.04.2021 r.

4.

Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego

w dniu 14.04.2021r.,                

w godzinach: 14:00 ÷ 16:00.

5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2021 rok o godz

. 17:00, działka nr 25, ROD

przy ul. Okrężnej.

6.

Termin związania z ofertą

: 30 dni

 od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

7.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

 którzy spełniają warunki

dotyczące (art. 22 ust. 1 PZP): 

a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej dzia

łalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posia

dania;

b)

posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or

az osobami

zdolnymi do wykonania

zamówienia.

d)

sytuacji ekonomicznej i finansowej

8.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez

podania przyczyny.

 

Prezes Zarządu ROD

Krystian Skowroński

tel. kontaktowy: 600 884 511

Budowa zalicznikowanych linii sieci elektroenergetycznych nn 0,4KV zasilających zespół Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. "Teligi" przy ulicy Okrężnej, dz. 300 obręb 0029 Elbląg, jednostka ewidencyjna 286101_1 Elbląg.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106