10 maja 2021

 

 

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe

Rodzinny Ogród Działkowy im „SPOŁEM” w Elblągu

 

 

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

im. ROD „SPOŁEM”

ul. Chrobrego b/n 82-300 Elbląg  rodspolem.elblag@gmail.com

NIP: 578 25 93 263

REGON 007015915- 32156

 

 

W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjne polegającego na budowie wewnętrznej kablowej sieci elektroenergetycznej nn -0,4kV na terenie ROD „SPOŁEM” w Elblągu z wyprowadzeniem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe, ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SPOŁEM w Elblągu.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest budowa wewnętrznej kablowej sieci elektroenergetycznej nn -0,4kV ogródków działkowych wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej.

 

Ogólne warunki zamówienia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pismem przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

 

Uzasadnienie zmian — prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej                     ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie                                z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

 

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do końca września 2021 r. lub terminu uzgodnionego z Zarządem ROD ze względu na nieprzewidziane warunki atmosferyczne.

 

Gwarancja na wykonane prace — 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

 

Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające                                          do wykonania zadania.

 

Zakres obejmuje:

Budowa wewnętrznej linii zasilającej o długości łącznej 920 mb. Kabel YAKXS 5x50mm 2

Montaż zestawów złączowo — pomiarowych -17szt.

Zabezpieczeń przed licznikowych B16 -95szt.

Zabezpieczeń przepięciowych – 1 szt.

Listwy WLZ

Uziemienia.

 

Wykonać dokumentację powykonawczą wraz z kompletem pomiarów elektrycznych. W pomiarach wypisać rzeczywiste wartości zmierzone oraz podstawę orzeczenia.

 

W przypadku stwierdzenia wartości pomiarów nie odpowiadających normom lub niezapewniających skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, należy wykonać dodatkowe instalacje uziemiające lub zastosować inną aparaturę ochronną.

 

Wykonawca założy dziennik budowy codziennych wpisów z przebiegu robót. Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty konieczne do skutecznego odbioru robót obowiązujące na terenie UE. Wszelkie rozdzielnie muszą posiadać certyfikaty oraz tabliczki znamionowe producenta /prefabrykatora.

 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi o ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych (uprawnienia SEP grupy GI-E dla wszystkich pracujących oraz dla każdej brygady minimum jedna osoba z kategorią GI-D). Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie z orzeczeniem zdolności, uwzględniające wykonywany charakter pracy z zachowaniem obowiązujących ograniczeń sanitarnych.

 

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania, certyfikaty UDT. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi normą (teren otwarty)

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu listownie na adres:

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy im. „SPOŁEM"

Ul. Ogólna 54/16  82-300 Elbląg                                                                                                    2. W siedzibie organizatora przetargu po uprzednim kontakcie telefonicznym 735 000 922 lub 602 559 245                                                                                                                              3. Drogą e-mail:  rodspolem.elblag@gmail.com

        

Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Do wyboru oferty przyjmuje się:

cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe) -75 pkt.

Warunki gwarancyjne — waga kryterium -10 pkt.

Posiadana wiedza i doświadczenie — waga kryterium -15 pkt.

Suma =100 pkt.

doświadczenie, kryterium uzupełniające,                                      

- termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania

  robót

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia .28,05.2021 r.

 

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz wizji terenu ogrodu:

1. Jerzy Łukasik             - Prezes Zarządu nr tel.+ 48 735-000- 922  

2. Rafał Ziemiński   -    członek zarządu. nr tel. +48 602 559 245

 

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) powinny być podpisane przez osobę upoważnioną                            do reprezentowania firmy.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia                                    od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

 

 

Elbląg dnia 07.05.2021r

Budowa wewnętrznej kablowej sieci elektroenergetycznej nn -0,4kV na terenie ROD „SPOŁEM” w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106