21 lipca 2022

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy im. „IKAR” w Elblągu

 

 

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

im. ROD „IKAR”

ul. Lotnicza b/n 82-300 Elbląg e-mail: rodikarelblag@pzd.pl

NIP 578-25-90-951

REGON 007015915-12011

 

 

 

W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjne polegającego na budowie sieci energetycznej zalicznikowej na terenie ROD „IKAR” w Elblągu, ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „IKAR” w Elblągu.

 

CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest budowa sieci zalicznikowej elektroenergetycznej -0,4kV dla potrzeb ogródków działkowych wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej.

 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą w terminie kompletne i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, że spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac budowy sieci elektroenergetycznej o przedmiotowym zakresie

  3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

  4. Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

 

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pismem przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

 

Uzasadnienie zmian — prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

 

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 31.10.2022r. lub terminu uzgodnionego z Zarządem ROD ze względu na nieprzewidziane warunki atmosferyczne.

 

Gwarancja na wykonane prace — 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

 

Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

 

 

 

 

ZAKRES OBEJMUJE:

Budowa sieci zalicznikowej elektroenergetycznej 0,4kV dla potrzeb ogrodów działkowych.

Budowa w alejkach, drogach zestawów złączowo – pomiarowych ZZP.

Budowa oświetlenia zewnętrznego oświetlającego bramy wjazdowe.

Montaż uziemień.

 

Szczegółowy zakres prac został zamieszczony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do specyfikacji.

Na dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

  • projekt technicznych

  • przedmiar robót

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokumentacja techniczna dostępna w siedzibie ROD po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 602 661 741.

 

Wykonać dokumentację powykonawczą wraz z kompletem pomiarów elektrycznych. W pomiarach wypisać rzeczywiste wartości zmierzone oraz podstawę orzeczenia.

 

W przypadku stwierdzenia wartości pomiarów nie odpowiadających normom lub niezapewniających skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, należy wykonać dodatkowe instalacje uziemiające lub zastosować inną aparaturę ochronną.

 

Wykonawca założy dziennik budowy codziennych wpisów z przebiegu robót. Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty konieczne do skutecznego odbioru robót obowiązujące na terenie UE. Wszelkie rozdzielnie muszą posiadać certyfikaty oraz tabliczki znamionowe producenta /prefabrykatora.

 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi o ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych (uprawnienia SEP grupy GI-E dla wszystkich pracujących oraz dla każdej brygady minimum jedna osoba z kategorią GI-D). Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie z orzeczeniem zdolności, uwzględniające wykonywany charakter pracy z zachowaniem obowiązujących ograniczeń sanitarnych.

 

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania, certyfikaty UDT. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi normą (teren otwarty)

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu listownie na adres:

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy im. „IKAR"

URZĄD POCZTOWY ELBLĄG

Ul. Plac Dworcowy 2 Skrytka Pocztowa Nr 28

2. W siedzibie organizatora przetargu po uprzednim kontakcie telefonicznym

602 661 741

3. Drogą e-mail: rodikarelblag@pzd.pl

 

Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

 

Do wyboru oferty przyjmuje się:

Cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe) -75 pkt.

Warunki gwarancyjne — waga kryterium -10 pkt.

Posiadana wiedza i doświadczenie — waga kryterium -15 pkt.

Suma =100 pkt.

doświadczenie, kryterium uzupełniające,

- termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania

robót

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Termin składania ofert przetargowych do dnia: 08.08.2022r. godz. 14:00

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.08.2022r. godz. 18:00 w siedzibie Organizatora przetargu tj. świetlica ROD IKAR ul. Lotnicza.

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 21 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz wizji terenu ogrodu:

1. Monika Błaszkiewicz – tel. 602 661 741

 

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

 

Elbląg, dnia 21.07.2022r

 

Elbląg, dnia 21.07.2022r

 

 

 

 

Budowa sieci energetycznej zalicznikowej dla potrzeb ROD im. IKAR w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106