25 czerwca 2018

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2017 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

oraz podjętych decyzjach na posiedzeniu KKR PZD w pełnym składzie

w dniu 22 czerwca 2018 roku.

 

W dniach 19-21 czerwca 2018 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2017 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2017 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD.  Wszystkie sprawozdania na wniosek komisji rewizyjnych zostały przyjęte uchwałami przez organy do tego upoważnione, czyli Walne Zebrania Sprawozdawcze członków PZD w ROD oraz członków Okręgowych Rad PZD.,

- sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego PZD, Funduszu Obrony ROD oraz Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniach 5-7 marca 2018 roku oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD w dniu 14 marca 2018 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły w 2017 roku oszczędną gospodarkę finansową.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont PZD.

W dniu 22 czerwca 2018 roku na posiedzeniu w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna PZD podjęła Uchwałę Nr 4/XV/2018, która w § 2 stwierdza, że „Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z § 138 pkt.4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2017 rok i jego zatwierdzenie.”.

Uchwałą Nr 6/XV/2018 z dnia 22.06.2018 r. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uchwaliła znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD, który wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 roku a Uchwałą Nr 7/XV/2018 z dnia 22.06.2018 r. wprowadziła wzory protokołów i sprawozdań do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 września 2018r. 

W trakcie posiedzenia Krajowa Komisja Rewizyjna PZD omówiła przeprowadzone kontrole w ROD „Wanda” w Krakowie, ROD im. Michała Kajki w Olsztynie i ROD „Relaks” w Ełku oraz w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD w Olsztynie oraz rozpatrzyła odwołanie od uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Bydgoszczy podejmując stosowną uchwałę. Dokonała także oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie i Warszawie podejmując w tej sprawie stosowne decyzje.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD postanowiła zwołać we wrześniu 2018 roku naradę z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

 

 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 

inż. Maria Fojt

 

Warszawa, dnia 22.06.2018 r.

 

 

Badanie sprawozdania finansowego PZD za 2017 rok przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106