Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Apel Okręgowego Zarządu PZD W Elblągu do Zarządów ROD oraz Działkowców Okręgu Elbląg w Zakresie Utrzymania Czystości I Porządku

 

 

 

Okręgowy Zarząd  PZD w Elblągu zwraca się z apelem do Zarządów ROD oraz działkowców naszego okręgu o konsekwentne stosowanie się do zapisów ustawy o ROD, Satutu PZD, Regulaminu ROD oraz do przepisów prawa ogólnego i miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku  na terenach ROD.

 

W związku z tym po raz kolejny przypominamy, Zarządom ROD oraz działkowcom, że:

 

Obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (w tym ROD), jest utrzymywanie jej w należytym porządku  i czystości oraz dbanie o to aby wszelkie odpady miały swoje miejsce na terenie ROD oraz nie były wyrzucane poza obręb ogrodzenia ogrodu na tereny do nich przyległe;

 

Art. 145. - [Zaśmiecanie miejsc publicznych] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw Dz.U.2019.821 t.j.| Akt obowiązujący

Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 29 listopada 2020 r.

Art. 145. [Zaśmiecanie miejsc publicznych]

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

 

Regulamin ROD, który wszedł w życie uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku mówi w § 67 i 68 w pkt. 5. mówi m.in. o zakazie spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów  oraz wypalania traw.

 

Art. 191. Przepis karny Dz.U.2020.0.797 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

 

„Drodzy działkowcy, czy naprawdę chcecie być postrzegani jako truciciele miast i współproducenci smogu oraz osoby zaśmiecające środowisko?”

W związku z powyższym apelujemy o stałe przestrzeganie  zaleceń Statutu   i Regulaminu ROD oraz OZ PZD w Elblągu przekazywanych corocznie oraz wynikających m.in. z przeprowadzonego w 2016 roku powszechnego przeglądu zagospodarowania  i działek  w Okręgu Elbląg  celem ujęcia ich realizacji w ramach programu poprawy zagospodarowania ROD i działek.

 

Przypominamy ponadto aby w ramach trwającej obecnie sytuacji epidemiologicznej szczególna uwagę zwracać na te  problemy oraz informować o sprawie na tablicach informacyjnych ROD, stronach internetowych oraz poprzez inne komunikatory elektroniczne.W razie wątpliwości należałoby też  zapraszać przedstawicieli lokalnych organów publicznych( Policja, Straż Miejska, itp.), którzy w sposób szczegółowy wyjaśnią na przykładach sposoby rozwiązania oraz konsekwencje grożące w wypadku nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie.

 

 

INFORMACJA BIEŻĄCA

 

Nadmieniamy, że na przełomie marca/ kwietnia każdego roku na terenie miasta Elbląga oraz innych miejscowości na których terenach zlokalizowane są nasze ogrody  są przeprowadzane akcje porządkowe, których celem jest kontrola miast i terenów gmin  pod względem czystości i porządku, jak również przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości  w obrębie ich nieruchomości.Zarządy ROD powinny zwrócić na powyższe szczególną uwagę oraz na bieżąco przystępować do niezwłocznego porządkowania podległych terenów i dbać o właściwą i racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi wspólnie z działkowcami aby nie dopuszczać w obecnej sytuacji epidemii koronowirusa do kolejnych zagrożeń z tytułu nagromadzenia odpadów  w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 

Z uwagi na obecną szczególną sytuację w związku z epidemią koronawirusa „Akcja Posesja” w Elblągu, która miała odbyć się w dniach 16.03. - 20.03. została zawieszona do odwołania. Straż Miejska w Elblągu apeluje do wszystkich mieszkańców w tym do działkowców aby cytujemy „ Wykorzystując czas przebywania w domu w okresie wzmożonego występowania zakażeń koronawirusem zachęcamy do porządkowania terenów tylko wokół własnej posesji.Oczywiście mając na względzie własne bezpieczeństwo pamiętajmy o zachowaniu zasad higieny.” - koniec cytatu.

http://www.strazmiejska.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=469:odwoana-akcja-posesja&catid=1:aktualnoci

 

 

02 kwietnia 2020