20 maja 2016

UCHWAŁA NR 1/VII/2016

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku.

 

Krajowa Rada PZD działając na podstawie § 130 pkt 2 statutu PZD, stwierdza co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z realizacją planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2015 rok stwierdza, iż

1)    1 020 ROD zrealizowało 1 321 zadań inwestycyjno – remontowych. Łącznie ROD zrealizowały zadania w 21,7 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski.

2)    Zakres prac remontowo – inwestycyjnych obejmował:

a)     ogrodzenia – w 334 ROD,

b)    sieć wodociągową – w 240 ROD,

c)     sieć energetyczną – w 225 ROD,

d)    domy działkowca / budynki adm – w 261 ROD,

e)     drogi i aleje – w 102 ROD,

f)      zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym pasy zieleni, kanalizacja, melioracja – w 62 ROD,

g)     tereny rekreacyjne – w 22 ROD,

h)    inne zadania towarzyszące inwestycjom, w tym tablice informacyjne, monitoring – w 68 ROD.

3)    ROD wydatkowały łącznie 21 632 382 zł z czego 81,3 % stanowiły środki własne ROD, 16,4% pochodziło z dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD, natomiast 2,3% pochodziło z zewnętrznych źródeł, w szczególności z dotacji pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2

Krajowa Rada PZD kieruje słowa podziękowania do wszystkich zarządów ROD, które podjęły trud realizacji inwestycji i remontów, a także do działkowców, którzy ponieśli znaczne obciążenia finansowe towarzyszące realizacji prac. Krajowa Rada PZD docenia znaczenie wykonanych inwestycji i remontów, które unowocześniają ogrody i czynią je bardziej przyjaznymi dla działkowców oraz środowiska. W szczególności, że przeprowadzenie inwestycji i remontów w aktualnych warunkach społecznych nie było łatwe i wymagało wiele pracy i wyrzeczeń. Krajowa Rada PZD kieruje również podziękowania do komisji rewizyjnych, które czuwały nad realizacją inwestycji i remontów, szczególnie w fazie ich rozliczeń. Krajowa Rada PZD zachęca wszystkie zarządy ROD i walne zebrania w ogrodach do podejmowania inicjatyw inwestycyjno-remontowych w swoich ogrodach. Naszą pracą powinniśmy uczynić ROD na miarę XXI wieku.

§ 3

Krajowa Rada PZD równocześnie dostrzega, iż z roku na rok rodzinne ogrody działkowe realizują coraz mniej inwestycji i remontów. Ilość zadań inwestycyjno – remontowych w ROD, jak i ich zakres, jest niewystarczający w stosunku do potrzeb. Wiele rodzinnych ogrodów działkowych bądź nie posiada podstawowej infrastruktury  technicznej, w którą powinien być wyposażony każdy ROD, bądź po wielu latach eksploatacji uległa ona dekapitalizacji. Dlatego też Krajowa Rada PZD zobowiązuje okręgowe zarządy do:

1)    inicjowania zadań inwestycyjno – remontowych w ROD i ukierunkowania działalności inwestycyjnej na działkowców i ROD, w celu poprawy warunków korzystania z ROD,

2)    kreowania polityki inwestycyjnej polegającej na stałym unowocześnianiu rodzinnych ogrodów działkowych i poprawie ich wizerunku poprzez ich wyposażanie w nowoczesne urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych elementów infrastruktury, mających wpływ na funkcjonalność ogrodów. W tym celu nieocenioną pomocą winna być uchwała nr  5/IV/2015 KR PZD z dnia 25.11.2015 r., w sprawie programu „Unowocześnianie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych – ROD XXI wieku”. 

3)    aktywnego promowania wśród działkowców konieczności prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych,

4)    podejmowania tematu inwestycji i remontów w ROD na naradach z zarządami ROD i na stronach internetowych okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD,

5)    zwiększenia zaangażowania inspektorów ds. inwestycji w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami,

6)    udzielania zarządom ROD pomocy, w celu prowadzenia inwestycji i remontów z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisów prawa budowlanego, które przyczynią się do prawidłowego przeprowadzenia planowanych prac budowlanych oraz pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów,

7)    zwiększenia pomocy dla zarządów ROD w zakresie realizacji zadań na każdym etapie procesu budowlanego,

8)    wykorzystania przyjętego w dniu 22.03.2016 r. przez Krajową Radę PZD „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych”, który winien być uwzględniany przy realizacji inwestycji i remontów w ROD,

9)    korzystania z wyników „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, który w najbliższych miesiącach zostanie przeprowadzony we wszystkich ogrodach działkowych w Polsce. Wyniki przedmiotowego przeglądu pokażą prawdę na temat zagospodarowania i wykorzystania ROD i działek w całym kraju, a także nakierują na zadania, jakie winny być w nich przeprowadzone, tak aby ogrody działkowe stały się wizytówką nie tylko Związku i jego członków, ale i miast, i miasteczek w których funkcjonują.   

10)                  promowania wśród działkowców źródeł, z których ogrody mogą starać się o wsparcie finansowe, w tym:

a)     Funduszu Samopomocowego, z którego ROD mogą otrzymywać niskooprocentowane pożyczki,

b)    Krajowego i okręgowych Funduszy Rozwoju ROD, z których ROD mogą uzyskać dotacje,

c)     dotacji celowych z budżetu gminy – art. 17 ustawy o ROD daje podstawę prawną do udzielania wsparcia finansowego dla ROD z budżetu gmin w zakresie składania stosownych wniosków na dofinansowanie realizowanych w ROD zadań na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnych do tych ROD,

d)    budżetów obywatelskich,

e)     Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

f)      Funduszy europejskich, w szczególności Regionalnych Programów Operacyjnych funkcjonujących w każdym województwie.

§ 4

Krajowa Rada PZD zobowiązuje wszystkie okręgowe zarządy PZD do dokonania analizy zrealizowanych zadań inwestycyjno -  remontowych w ROD w 2015 roku, oceny zjawiska, wyprowadzenia wniosków i przyjęcia uchwał zadaniowych ustalających kierunki działań, mających na celu zwiększenie inwestycji i remontów w ROD.

§ 5

Krajowa Rada PZD tworzy coraz lepsze warunki do podejmowania inwestycji i remontów w ROD. Przede wszystkim odbywa się to poprzez sięganie do nowych źródeł finansowania inwestycji i remontów, jak również pomoc inspektorów ds. inwestycji OZ PZD i działaczy społecznych zajmujących się tą problematyką w OZ PZD. Ogrody mogą również liczyć na pomoc prawną pracowników OZ PZD i KR PZD, a także służb finansowych. Należy mieć na uwadze, że nie możemy w każdym przypadku liczyć na pomoc z zewnątrz. Dlatego musimy wkładać więcej wysiłku własnego, a także zaangażowania finansowego w przekształcanie rodzinnych ogrodów działkowych na miarę rozwoju miast i osiedli.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 WICEPREZES                                                 PREZES

/-/ Tadeusz JARZĘBAK                                  /-/ Eugeniusz KONDRACKI

 

Warszawa, dnia 18 maja 2016 r.

Uchwała KR PZD w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106